Hans Petter Nesse i Wärtsilä ser positivt på inngangen til det nye tiåret. Foto: Wärtsilä
- Annonse -

– Me ser mange nye moglegheiter framover, seier Wärtsilä-sjef Hans Petter Nesse.

Ved inngangen til det nye tiåret har Stord24 bedt om ein stemningsrapport frå sentrale verksemder i regionen for korleis dei vurderer framtidsutsiktene.

Dei siste dagane har me omtalt Oma Baatbyggeri og Sunnhordland Kraftlag, som begge er svært positive til 2020.

Administrerande direktør i Wärtsilä Norway, Hans Petter Nesse, fortel at også han ser positivt på framtida og for aktiviteten ved selskapet sine avdelingar på Heiane og Rubbestadneset.

– Eg tenkjer at alt det som skal skje i det nye tiåret innanfor det maritime blir veldig spennande. Dette med den grøne bølgja og det me må gjere overfor dei overordna klimamåla, så må me gjere noko lokalt også.

– Me føler at me er godt posisjonert for å vere med på det som skjer. Men me er avhengige av eit tett og godt samarbeid med lokalt nærlingsliv og lokale kundar, men også globale kundar. Me føler me er heldige som er der me er no i forhold til det som skal skje framover, seier Nesse.

- Annonse -
- Annonse -

Vanskelege tider globalt

For 2019 var langt får det beste året for Wärtsilä globalt sett. Salssjef Cato Esperø i Wärtsilä uttalte til E24 i desember at konsernet blir prega av vanskelege forhold internasjonalt, og viste både til Brexit, nye restriksjonar frå USA og internasjonal handelskrig.

Nesse er likevel nøgd med året som er tilbakelagt for Wärtsilä i Sunnhordland.

– Me er jo ein del av eit morselskap som ikkje hadde eit så veldig bra år i 2019. Når morselskapet ikkje har det så bra, så påverkar det også selskapa ute i regionane. Då blir det ein god del restriksjonar på kva me kan gjere. Men trass i det har me totalt sett hatt eit bra 2019. Me har god grunn til å vere nøgd med kva me har gjort.

Wärtsiä kjem til å auke bemanninga både på Heiane og på Rubbestadneset. Foto: Wärtsilä

– Det er sjølvsagt svingingar hos oss også, både på nybyggsida og servicesida. Men me har såpass god spreiing no at det er ein styrke for oss. Sånn sett tenkjer eg at me har større forventningar til 2020 enn kva eg hadde til 2019.

– Kva er dei største prosjekta de vil jobbe mest med i år?

– Me har ikkje nokre store prosjekt som varar over ein lang periode, slik som til dømes Kværner. Me har ein masse småprosjekt i forskjellige marknader. Men me har ein positiv auke i offshore-segmentet, med både ombygging og oppgraderingar. Det kjem til å prege det første halvåret.

- Annonse -

Nesse fortel at dei som regel ikkje opererer med ein lengre tidshorisont enn det neste halvåret.

– Horisonten vår er ikkje så lang at me kan sjå fulle odrebøker resten av året. Me har eit moglegheitsbilde som me jobbar med framover. Det handlar om å sikre sal og odreinngang. Har me nok arbeid eit halvt år fram i tid så er me godt nøgd.

Aukar bemanninga

Likevel er oppdragsmengda så stor at Wärtsilä no ser for seg å auke bemanninga, både på Heiane og på Rubbestadneset.

– Me er kome i ein periode der me kjem til å auke bemanninga. Me har ikkje noko store tal å kome med, men me ser for oss at me vil trenge rundt 10-15 personar. Det gjeld alt frå fagarbeidarar til ingeniørar.

Slik tilfelle er for mange av industribedriftene i regionen, trur heller ikkje Nesse det vil bli heilt uproblematisk å rekruttere arbeidskrafta dei treng.

– Me ser at aktiviteten går opp i heile regionen, så me er fleire som kjempar om dei same ressursane. Det er utvilsamt vanskelegare å få tak i folk no. Det er jo veldig positivt for dei tilsette, men ei utfordring for oss som skal ha tak i kvalifisert personell.

Drar fordeler av å vere store

Men Wärtsilä drar likevel fordel av at dei er eit internasjonalt konsern, der dei har høve til å skaffe arbeidskraft gjennom selskapet sine andre avdelingar.

– Heldigvis klarar me å trekkje til oss ressursar utanfor det lokale miljøet som ønskjer å jobbe for oss. Me klarar å vekkje interesse utanfor vår region, til dømes gjennom rekruttering frå Finnland. Det er ein av styrkene med at me er eit større selskap.

– Optimismen er definitivt tilbake igjen i regionen og i marknaden, slår Nesse fast.