Ferja mellom Skjersholmane og Ranavik har skapt stor frustrasjon i mange år. Foto: Wikipedia, (CC-lisens)
- Annonse -

No ønskjer han eit tettare samarbeid med Kvinnherad for å finne ei løysing på ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad.

Dermed tyder alt på at det vert nye år med utgreiingar og planar før avgjersla om nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad vert bestemt.

Bakgrunnen er at det vore eit forprosjekt for ferjestøet i Djupavik, rett utanfor Leirvik sentrum. Administrasjonen i Stord kommune skriv at resultata frå prosjektet syner at dette alternativet er for dyrt, samt at det gir ei dårleg løysing med omsyn til trafikale utfordringar i Leirvik.

I tillegg vil innkortinga berre vere på 10 minuttar, noko rådmannen meiner er for lite for pengane, då ein ikkje vil klare å oppnå målet med halvtimes-avgangar mellom Stord og Kvinnerad.

Vil ha ferjestå nærmare Husnes

Rådmannen meiner det er for dårleg utgreidd kva lokalisering på Kvinnherad-sida som eignar seg best for kryssing i framtida, og at Stord difor ikkje kan binde seg opp til Djupavika. Rådmannen meiner meiner at ein heller bør vurdere eit ferjestø i Kvinnherad nærare Husnes.

- Annonse -

– Berre ei innkorting av den samla reisetida mellom senter i kommunane kan etter kommunestyret sitt syn forsvara å på ny vurdere nytt ferjestø på Stord-sida, skriv rådmannen i innstillinga.

Bakgrunnen er at ingen av dei eksisterande alternativa vil gi ei reisetid mellom Leirvik og Husnes på mindre enn 70 minutt. Han viser til at ein bør kome under 60 minuttar, som er den kritiske grensa for pendlaravstand.

Vil ikkje ha bompengar

Rådmannen legg opp til at den vidare planprosessen vert ein interkommunal planprosess, der både Stord og Kvinnherad i samråd skal greie ut kva som er det beste alternativet. Det vert lagt opp nokre kriteria til det vidare planarbeidet:

  • Det må bli kortare overfartstid, og ein redusert samla reisetid mellom Leirvik og Husnes
  • Det må vere eit vilkår at det er vilje til å finansiere eitt til to nye ferjestø med tilførselsvegar
  • Det vert ikkje aktuelt å finansiere utbygginga med bompengar

Formannskapet skal først ta stilling til innstillinga til rådmannen på møte 4. april, før saka hamnar i kommunestyret.

- Annonse -