Foto: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Over 150 millionar kroner skal krevjast inn på ferjesambanda mellom Stord, Os og Tysnes, dersom sønknaden blir godkjent av kommunane og fylket.

I haust skal saka om førehandsinnkrevjing av bompenger for å finansiere Hordfast bli handsama i kommunane Stord, Fitjar, Tysnes og Os.

Søknaden skal først handsamast som ei prinsippsak i kommunane før den vil gå vidare til Vegvesenet, som skal utarbeide ei konkret sak. Denne vil så bli handsama på nytt i kommunane og fylket, før endeleg vedtak i Stortinget.

– Me håper å ha eit slikt stortingsvedtak på plass i 2019, skriv Øyvind Halleraker, som er dagleg leiar i Hordfast AS.

Øyvind Halleraker er dagleg leiar i Hordfast AS. Foto: Wikimedia Commons

– Viktig med lokal vilje

Eit vedtak om førehandsinnkrevjing skal vere med å auka legitimiteten rundt gigantprosjektet, hevdar han.

– Me legg ikkje skjul på at eit stortingsvedtak om førehandsbompengar vil gi prosjektet auka legitimitet og merksemd sentralt. Me vil difor understreke betydninga av lokal vilje og semje, skriv Halleraker i brevet til kommunane.

- Annonse -

I saka kjem det fram at vanlege personbilar vil måtta betale 33 kroner i bompenger på sambandet Sandvikvåg-Halhjem. Ein semitrailer vil måtta betale 140 kroner.

For fylkesvegsambanda Våge-Halhjem vil privatbilistar måtta betale 12,60 kroner i bompenger, og for sambandet Hodnanes-Huglo-Jektevik vil satsen vere 7,20 kroner per overfart. Men for desse sambanda ber Halleraker om at det blir ein rabattordning sidan dette er typiske pendlarferjer, slik at taksten då eventuelt vil bli halvert.

Kan gå til lokale vegar

Den årlege summen av bompengeinntektene på dei tre sambanda er rekna til å bli 51,5 millionar kroner.

Bompengeinntektene vil primært gå til planlegging av prosjektet, og eventuelt til grunnerverv. Dersom det skulle vise seg at Hordfast-prosjektet ikkje kjem nokon veg etter tre år, vil pengane bli gjort tilgjengelege for kommunane.

– Dersom det etter tre års innkrevjing ikkje er gjort vedtak om forlenga bomperiode eller realisering av prosjektet skal ubrukte bompengar nyttast til tilstøytande vegar i Stord/Fitjar, Os ogTysnes, skriv Halleraker.

Statens Vegvesen har skrive eit notat som vedlegg til saka, der dei gjer greie for at førehandsinnkrevjing har blitt gjort på ei rekkje samband på Vestlandet dei siste tiåra, mellom anna på Trekantsambandet og Halsnøysambandet.

– Dette har vore ei svært vanleg medfinansieringsform på store ferjeavløysingsprosjekt i vårt område. Bompengar som ein del av ferjebilletten er også ein svært kostnadseffektiv måte å gjere betalinga på. Utanom eit beskjedent administrasjonshonorar til ferjeselskapet, går midlane uavkorta til Statens Vegvesen.

Førehandsinnkrevinga kan maksimalt pågå i tre år før det vert gjort endeleg vedtak i Stortinget om å gå vidare med prosjektet som bompengeprosjekt.

- Annonse -