Varaordførar Jakob Bjelland er blant dei som vil røyste mot mot den planlagde bompengeringen på Stord. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Varaordførar Jakbo Bjelland (Sp) meiner måten Stordpakken er lagt opp med soneinndelingar vil vere svært uheldig for dei som bur i grisgrendte strok som Grov og Fjellgardane.

Forslaget til den planlagde bomringen på Stord, har skapt sterke reaksjonar blant Stord24 sine lesarar. Det er kome inn nær 100 kommentarar på Facebook, der dei fleste er negative.

Ein av dei som sluttar seg til motstanden er varaordførar Jakob Bjelland. Han meiner det er uklokt å dele inn byen i fleire sonar, og som representant frå Senterpartiet peikar han på at pakken gjer det vanskelegare for folk som øsnkjer å bu landleg på Stord.

– Me kjem ikkje for å gå for denne innstillinga. Ser ein på kor bomstasjonane er tenkt plassert vil folk som bur på stadar som Fjellgardane og Grov måtta betale uansett kor dei skal, om dei så berre skal på ein matbutikk. Medan dei som bur i sonane kan handle lokalt utan å betale noko. Det er kanskje det mest urettferdige med denne pakken, seier Bjelland.

Uheldig med soneinndeling

Han meiner også ein soneinndeling vil vere uheldig med tanke på å binde byen saman.

– Me må bli meir ein kommune, men dette legg meir opp til at me blir ulike bydelar som står opp mot kvarandre. Så her er me også ueinige.

- Annonse -
- Annonse -

Bjelland meiner også det er lite gjennomtenkt å stenge Langelandsvegen for trafikk for å hindre at folk unngår bomstasjonane, slik det er lagt opp i forslaget.

– Me prøvde å stenge denne ein liten periode, og me kan ikkje sjå at dette er ein mogleg løysing så lenge ikkje problematikken med Tveitakrysset vert løyst.

Trass i skepsisen erkjenner varaordføraren at det er eit behov for bompengeinnkrevjing for å få finansiert naudsynte vegprosjekt.

– Me ser at tverrsambandet mellom Ådland og Sæ vil vere veldig bra, og det er veldig viktig å få bygd sykkelveg langs Litlabøvegen. Det er mogleg me heller vil sjå på eit alternativ med bompengar inn og ut av kommunen, slik Bømlopakken fungerte tidlegare.

Sverre Olav Svarstad i Høgre.

– Skeptisk, men naudsynt med bompengar

Gruppeleiar i Høgre, Sverre Olav Svarstad, deler skepsisen til Bjelland.

– Eg må seie at eg er litt skeptisk til omfanget av Stordpakken. Me må hugse på at Stord er eit regionsenter, så om me skal ha ein så gigantisk bompengepakke fryktar eg litt ein avvisningseffekt.

Samtidig deler Svarstad synet til Bjelland om at det er naudsynt å få realisert nokre av dei planlagde vegprosjekta, og at dette blir vanskeleg utan bompenger.

– Eg ser jo at det er behov for parsellen frå Ådland til Tyse. Så meiner eg det er på høg tid å få gjort noko med Litlabøvegen. Det er nok urealistisk å få gjort noko her innan ein rimeleg tidshorisont før ein opnar for bompengar, seier Svarstad som understreker at han ikkje har diskutert saka med partiet.

Gir store moglegheiter

Ein av dei som har konkludert med at dette er ein god bompengepakke er gruppeleiar for KrF, Torbjørn Brosvik.

– Generelt er me positive til Stordpakken. Prosjekta som ligg der vil vere med å betre moglegheitane for gåande og syklande. Stord kommune og Leirvik sentrum er ein kompakt by, så dette vil gi oss store moglegheiter for å få fleire syklande og gåande.

Gruppeleiar i Stord KrF. Foto: Statens Vegvesen

– Samtidig ligg det inne viktige trafikksikringstiltak som Litlabøvegen. Det har vore på lista i mange, mange år utan at ein har klart å fått til noko. Og kanskje det aller viktigaste prosjektet er vegen frå Tysevegen til Sæ, som vil føre til mykje mindre trafikk gjennom sentrum.

– Berre Litlabøvegen som er nødvendig

Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet var tidleg ute på Facebook for å flagge si motstand mot Stordpakken. Han meiner det einaste verkeleg naudsynte tiltaket i pakken er bygging av gang- og sykkelveg langs Litlabøvegen, og meiner ein kan finansiere dette med ordinære midlar.

- Annonse -

– I samband med bygginga av ny E39 over Stord er det opna for kompenserande midlar. Ein av dei tinga som var framme var då om ein kunne lage gang- og sykkelveg frå Nedre Litlabø til Studalen. Her kunne me forskuttert med kraftsalsfondet og starte bygginga, seier Framnes.

– I tillegg er det fullt mogleg å få dette prioritert inn på fylkeskommunale budsjett. I Stord kommune har dei jo lagt ned minimalt med innsats for å få dette med tidlegare. Ein må ikkje ha bompengefinansiering for å få midlar frå fylket, her handlar det om vilje og om å tenkje annleis.

– Ikkje overraskande

Framnes meiner det ikkje er stort nok behov for dei andre vegprosjekta som Stordpakken skal finansiere til å rettferdiggjere bompengeinnkrevjing.

– Eg er overtydd om at det berre er utbetring av Litlabøvegen som me er tvingande nødvendig.

Brosvik i KrF har ikkje noko tru på Framnes sin påstand om at utbetring av Litlabøvegen vil vere mogleg utan bompengeinnkrevjing.

– Det er ikkje overraskande at Frp er i mot bompenger. Samtidig må me sjå på historikken, har det blitt gjort noko vesentlege forbetringar på denne vegen i tida som har vore? Det har jo ikkje det. Det er lite som tyder på at me vil bli høgare prioritert om me ikkje prioriterer sjølv. Fylket prioriterer nettopp tiltak som er bompengefinansiert, seier Brosvik.

Glad for debatt før valkampen

Nils Magne Blålid i SV, er også blant dei som er positive til Stordpakken.

– Me er positive til dette. Sjølv om det ikkje nødvendigvis er ein positiv sak å finansiere slik over skatteseddelen, men dersom innbyggjarane ønskjer at desse prosjekta skal bli realisert så er det ingen alternativ.

Nils Magne Blålid i Stord SV., foto: Jonas Sætre/Stord24

Blålid er glad for at det no blir ein open debatt rundt bompengeinnkrevjing eit drygt år før det nye kommunestyrevalet, der partia kan få vist fram til veljarane kva dei står for.

– Slik det var med eigedomsskatten, så er det bra at lokalbefolkinga kan ta tydeleg stilling til dette gjennom val. Det hadde vore ideelt å gjere eit vedtak etter valet. Viss folket vil ha betre standard på vegane og nye og betre sykkelstiar, så må me ha bompengar. Viss folket er i mot skattelegginga må dei røyste på partia som er i mot.

Gruppeleiar i Stord Ap, Marit Tislevoll Odland, fortel at partigruppa ikkje har diskutert saka.

– Me fekk papira nyleg, så me har ikkje fått tid til å diskutere dette. Me har jo uttalt oss positivt tidlegare om at me er for bompengar, men når det er snakk om eit så stort omfang veit me førebels ikkje korleis me kjem til å stille oss.

– Trygge skulevegar viktigast

Geir Angeltveit i Venstre er også ein stor støttespelar av Stordpakken.

–  Det er mykje småplukk i ein slik pakke me må justere på. Men me gjekk på val på at me vil bygge trygge skulevegar til alle skuleungar i Stord komune. Eg ser på det som viktigare enn mange av dei andre utfordringane som kjem opp med ein slik pakke, seier Angeltveit.

– Dette vil vere eit løft for folkehelse, for klima- og miljø og for aktiviteten blant barn og unge. Alle ungar skal ha trygge skulevegar, punktum.

Jon Tonnessen i Miljøpartiet Dei Grøne fortel at dei førebels ikkje har teke stilling til saka.

- Annonse -