Illustrasjonsfoto: Pixabay
- Annonse -

LESARBREV: Grunnskulen vil mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Behovet aukar. No treng vi å skipa ein ny gullalder. 

Om få år vil grunnskulen mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Unge folk som vil bli lærarar står difor høgt på ønskelista blant oss som jobbar i Kommune-Noreg.

Kva minne har du frå åra i grunnskulen? Kanskje hugsar du den aller første læraren du hadde – ho som tok imot deg på første skuledag, og gjorde denne nye, skremmande verda mange hakk tryggare. Kanskje hugsar du ein mattelærar som brann av kjærleik til faget sitt, eller ein nysgjerrig og utforskande naturfaglærar – ein vaksenperson du gjerne ville likne på ein dag.

Ein ting er sikkert: for alle barn som veks opp, er lærarar personar som set uutslettelege spor i livet, og er med på å forme oss som personar. Vi veit dette. Likevel har det vore ei yrkesgruppe som ikkje alltid har blitt høgt nok verdsett eller prioritert i samfunnet.

Vi som sit ute i kommunane veit at behovet for lærarar er stort i åra som kjem. Mange går av med pensjon, og med ny lærarnorm i grunnskulen er det trong for mange nye lærarar, ikkje minst i barneskulen. Vi er difor uroa for låge søkjartal til grunnskulelærarutdanningane her på Vestlandet. Færre lærarstudentar vil ramme studiestadene, men det vil òg ramme oss i kommunane og vårt behov for gode og dyktige lærarar.

Perioden frå slutten av 1800-talet og nokre tiår inn på 1900-talet var ein gullalder for den norske læraren. Landet skulle byggjast. Skulen var den viktigaste byggjeplassen. Vestlandet spela ei særskild rolle. Mange flinke og motiverte ungdommar herifrå satsa på lærarutdanning. Lærarskulane gav ettertrakta utdanning, og dei nye «vestlandslærarane» var drivande dyktige «høvdingar» i så vel lokalsamfunn som på nasjonale arenaer.

- Annonse -

Medan den typiske «vestlandslæraren» før i tida gjerne var ein småbrukarson frå Nordvestlandet, som hadde tatt utdanning ved lærarskulane i Volda eller på Stord, er det langt vanskelegare å identifisere kven dagens typiske lærarstudent er. Det vi veit er at unge kvinner er i fleirtal, og det er bra. Men vi treng eit stort og rikt mangfald i skulane våre. Det fortener elevane. Vi treng begge kjønn, og vil særskilt oppmoda fleire menn og unge med fleirkulturell bakgrunn om å søke seg til læraryrket.

Lærarutdanninga har vore under endring mange gonger dei siste åra. Inga anna utdanning har eit så sterkt lys på seg. Alle meiner noko om skulen, læraryrket og lærarutdanninga. Utdanninga er no blitt 5-årig og er lagt på mastergradsnivå. Det er gjort eit skikkeleg kvalitetsløft som fortener ros. Samstundes med denne omlegginga, er også opptakskrava for å koma inn på grunnskulelærarutdanningane stramma inn. Eit anna positivt grep er ordninga med avkorting av studielån for studentar som fullfører 5-årig grunnskulelærarutdanning på normert tid og som går ut i yrket. Som nyutdanna lærar vert du lønna som lektor og får ein høgare begynnarlønn enn dei som har kortare lærarutdanning.

Jamleg kjem det statistikkar som viser framtidas behov for lærarar i landet. Grunnskulen vil mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Behovet aukar. Vi må sørgje for at barna våre møter den kompetansen dei skal i skulegangen sin. Vi har ein god lærarutdanningstradisjon her på Vestlandet. No treng vi å skipa ein ny gullalder. Vi treng mange nye «vestlandslærarar» som kan vera med å byggje barn og unge.

Av: Anders Moen, Kommunalsjef Flora kommune

Bjørn Håvard Bjørklund, Kommunalsjef Bømlo kommune

Ole Gunnar Krakhellen, Kommunalsjef Sogndal kommune

Mariann Jacobsen Hilt, Kommunalsjef Stord kommune

Trine Samuelsberg, Kommunaldirektør Bergen kommune

Gjertrud Elise Røvær, Skolesjef Haugesund kommune

Lars Inge Svalland, Skolesjef Karmøy kommune