Skisse over miljøgata gjennom Leirvik sentrum. Kollektivterminalen på Ritland-tomta er eitt av tiltaka som er føreslått prioritert i Stordpakken.
- Annonse -

Det går mot klagerunde etter at eit nær samla kommunestyret gjekk i mot Statens Vegvesen sine åtvaringar om å halde Osen-krysset ope for trafikk.

I går gjorde kommunestyret endeleg vedtak om miljøgateplanane gjennom Leirvik sentrum. Men det var berre Geir Angeltveit (V) som høyrte på Statens Vegvesen sine sterke protestar om å open Osen-krysset for nordgåande trafikk.

Lars Tore Martinsen i Statens Vegvesen i Statens Vegvesen har ingen forståing for dei sterke reaksjonane som kom frå politikarane i kommunestyret om brevet som blei sendt til kommunen i forkant av den handsaminga.

Ingen soloutspel

– Eg såg det var mange kjensler. Me hadde eit møte med gruppeleiarane i forkant, og det var jo også Jakob Bjelland til stades, der han også kom med ein del uttalar. Eg ser at han vil ta mannen og ikkje ballen, og det er jo ikkje unaturleg det. Men dette var ingen soloutspel frå meg. Det er ingen som driv med politikk i fagetatane, så korleis politikarane oppfatter dette og korleis dei reagerer på det, må stå for deira rekning, seier Martinsen.

– Har du ingen forståing for kritikken som kjem?

- Annonse -
- Annonse -

– Det har vore ein veldig open prosess, og me har hatt uttallige møter. Eg ser at ein vil at Statens Vegvesen skal framstå som den store, stygge ulven. Men når dette med å opne Osen-krysset kjem opp berre veker før planen skal vedtakast, må me seie i frå. Me har hatt denne planen til planlegging i to år, og så kjem dette opp rett før slutthandsaming. Då var det heilt naturleg å sende denne mailen.

- Annonse -

Uaktuelt med opning

Martinsen opplyser at dei no skal ha eit møte med kommunen, og bestemme seg for om det blir ein formell klage. Den vil då bli handsama av fylkesmannen. Han er likevel klar på at det er heilt uaktuelt for Vegvesenet å halde Osen-krysset ope.

– Dette er ikkje eit bør-krav, det er eit skal-krav. Dette har me sjekka opp med teknisk konsulent og vidare opp i systemet i vegvesenet. Med eit nytt kollektivknutepunkt og bygningskroppen på Meierikvarteret på plass vil dette krysset bli utruleg komplisert. Dersom dei fysiske føresetnadane ikkje er til stades kan me ikkje fire på krava.

Plansjefen i Vegvesenet seier seg likevel nøgd med at planen no vart vedteken av politikarane.

– Eg er glad for at me likevel fekk eit vedtak, og me vil no ha tid til å avklare detaljar som Osen-krysset. Berre det at me har fått eit vedtak gjer at vegvesenet kan gå vidare med andre planar.