Statens Vegvesen har ikkje forståing for politikarane sitt ønskje om å opne Osen-krysset for trafikk i samband med den nye miljøgata. Foto: Google Maps
- Annonse -

Forvaltningsstyret bestemte seg for å halde Osen-kvartalet ope for å kome næringslivet i Leirvik i møte. Dette vil ikkje Statens Vegvesen akseptere.

I eit brev til kommunen berre få dagar før endeleg handsaming av miljøgata skal opp i kommunestyret, uttaler Statens Vegvesen seg i eit skarpt ordlag om det dei meiner er eit uakseptabelt vedtak i forvaltningsstyret tidlegare i september.

Vegvesenet aksepterer ikkje at forvaltningsstyret tidlegare denne månaden gjorde mindre endringar i planane, som i hovudsak gjekk på å halde Osen-krysset ope for nordgåande biltrafikk, slik som i dag.

Kan ikkje godta

Tidlegare har Vegvesenet sitt forslag om stenging av krysset møtt mykje kritikk frå næringslivet, som meiner det vil skape svært vanskeleg trafikksituasjon i sentrum. Dette han Vegvesenet ingen forståing for.

– Me kan heller ikkje godta at Osen vert opna for trafikk mot nord, når grunngjevinga for stenginga går direkte på trafikksikkerheit. Å komme næringslivet i møte er ikkje god nok grunn for å overprøve Statens vegvesen som fagmynde sine krav til trafikksikkerheit.

- Annonse -

Åtvarar politikarane

Statens Vegvesen kjem med ei klar åtvaring til politikarane, om at dersom vedtaket i forvaltningsstyret blir ståande i kommunestyret, så vil Vegvesenet ikkje askseptere dette.

– Me minner om at ein ikkje kan vedta endringar i plankart eller føresegner utan å sende dette på høyring. Statens vegvesen som forslagstillar har heller ikkje fått høve til å uttale oss til dei føreslåtte endringane i planen. Dersom forvaltningsstyret sine endringar blir vedtatt i kommunestyret, vil Statens vegvesen klage på vedtaket, mellom anna grunna sakshandsamingsfeil.

Saka om miljøgata skal opp i kommunestyret i ettermiddag.