Langeland skule. Foto: Stord kommune
- Annonse -

Svært mange elevar på Stord går i store klassar, 25-30 elevar er ikkje uvanleg, skriv Utdanningsforbundet som krevjar nasjonal minstemål for lærartettleik.

Av: Marit Himle Pedersen, nestleiar og hovudtillitsvald og
Tor Jæger Koppang, leiar i Utdanningsforbundet Stord

Valkampen er i gong og fleire av dei politiske partia har skule som ei av hovudsakene sine.

Tidleg innsats, fråværsgrense, vidareutdanning av lærarar og mange andre saker vert diskuterte. Det er bra, men når det gjeld den viktigaste saka, sviktar dei fleste politiske partia.

Om nokon skulle vera interessert i kva læraren meiner så er Utdanningsforbundet si viktigaste valkampsak; Stopp store klassar!

Avgjerande med oppfølging

- Annonse -

All forsking syner at læraren er skulen sin viktigaste ressurs, og tett oppfølging av elevane er avgjerande for å skape ein god skule og eit godt læringsmiljø for barn og unge. Likevel får stadig fleire elevar undervisning i stadig større klasser.

Det er ei sentral politisk målsetting for norsk skule at alle elevar har rett på likeverdig opplæring. Ein naudsynt, om ikkje tilstrekkeleg føresetnad for å nå dette målet, er at alle skular har eit minimum av lærarressursar som står i høve til elevtalet.

Vil ha minstemål

Utdanningsforbundet meiner at ei nasjonal minstenorm for lærartettleik må gjelda på skulenivå. Med lærartettleik meiner me forholdet mellom gjennomsnittleg tal på elevtimar og lærartimar til ordinær undervisning, også kalla for Gruppestorleik 2. Me meiner det skal vera:

  • Maksimalt 15 elevtimar per lærartime på 1.-4. trinn
  • Maksimalt 20 elevtimar per lærartime på 5.-10. trinn
  • Maksimalt 24 elevtimar per lærartime i studieførebuande program i VGO
  • Maksimalt 12 elevtimar per lærartime i yrkesfaglege program i VGO

Utdanningsforbundet sitt forslag tilsvarer omlag det garanterte minstenivået alle norske grunnskular hadde inntil 1985, med noko forbetring for småskuletrinnet. Når me hadde råd til ein slik garantert lærartettleik for over 30 år sidan, må me ha råd til å gje norsk skule og norske elevar det same i dag.

Svært mange elevar på Stord går i store klassar, 25-30 elevar er ikkje uvanleg. Uavhengig av lokale politiske koalisjonar som har styrt kommunen, er her ingen skilnad. Difor må ein ha nasjonale føringar på skulenivå for å få gjort noko med denne utfordringa.

Utdanningsforbundet Stord oppmodar alle politiske parti om å lytta til læraren. Førebels har Krf, SV og Raudt sagt dei vil innføra slik norm. Me ventar på at resten skal fylgja etter. Det fortener barna våre.

- Annonse -