Illustrasjonsoto: Wikipedia (CC-lisens)
- Annonse -

Stord kommune har sendt bekymringsmelding til politiet om radikalisering i miljøet rundt Stord Islamske Kultursenter.

«Stord islamske kultursenter har dei siste åra hatt ein stor tilvekst av medlemmar og tel i dag om lag 500 medlemmar. Kommunen har motteke ei uro om at det det er aktørar i kultursenteret som utøver rolla si på ein negativ måte. Politiet vil følgje opp uroa med å drøfte saka med PST og gå i dialog med kultursenteret.»

Dette står i referatet frå politirådsmøtet i Stord kommune frå mars, som er sett saman av representantar frå kommunen og politiet.

Negativ påverknad

Stord-lensmann Roald Raunholm. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Lensmann Roald Raunholm fortel at uroen frå kommunen går på mistanke om radikalisering i moské-miljøet.

– Ja, dette går på radikalisering. Det er det som ligg i uroen, at det skal vere eit element her som har ei negativ påverknad om omgjevnadane.

Raunholm vil ikkje uttale seg om kva konkret desse bekymringane går ut på.

- Annonse -

– Det er ikkje så mykje substans i dette slik me ser det no. Dette er meir enn generell bekymring.

Lensmannen har førebels ikkje teke kontakt med korkje kultursenteret eller PST.

– Me vil ta kontakt med dette senteret for å finne ut kven dei er og bli kjend med dei. Me vil nok tilnærme oss dette på ein litt annan måte enn det som står i referatet. Me vil ikkje gå til PST før me har gått i dialog med dei, seier Raunholm.

Har brote med miljøet

Nestleiar i Hordaland SV, Akhtar Chaudhry, var i fjor engasjert i Stord Islamske Kultursenter, og deltok mellom anna i prosessen med å skaffe nytt forsamlingslokale til organisasjonen.

Akhtar Chaudhry er bekymra over haldningane til imamen i Stord Islamske Kultursenter. Foto: privat

Han kjenner seg att i bekymringane frå Stord kommune og politiet.

– Eg har opplevd at han som har fungert som imam over ein tid har vist haldningar som eg følte meg svært ukomfortabel med. Eg har absolutt meldt i frå til styret om at dette er haldningar som ikkje høyrer heime i vårt demokrati.

Chaudhry fortel at han no har brote all kontakt med den islamske organisasjonen.

– Eg vil slå fast at eg ikkje har hatt noko som helst kontakt med dei på ein god tid. Det kjem av at eg oppfattar dei som veldig vanskeleg og krevjande å jobbe saman med. Dei har ingen retning og ingen mål. Eg prøvde å bidra til at dei skulle skaffe seg lokale og drive positive aktivitetar som skulle bringe muslimar og andre på Stord saman. Det har ikkje fungert.

Chaudhry er glad for at politiet no vil engasjere seg, og vonar det vil føre til ei haldningsendring i miljøet.

– Det gjer meg både trist og bekymra dersom det skulle vise seg at det er krefter som uroar politiet og andre. Det synest eg ikkje noko om. Det er bra at lensmannen skal sjå på saka, og eg vonar det bidreg til at dei positive kreftene kjem fram og at eventuelle bekymringar blir handtert i styret.

Eyad Ibrahem Alawak har i lengre tid fungert som imam i Stord islamske kultursenter. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Kjenner seg ikkje att

Mannen som har fungert som imam, Eyad Ibrahem Alawak, seier til Stord24 at han ikkje kjenner seg att i påstandane om radikalisering.

– Eg veit ikkje ein gong korleis å svare på dette. Dersom det er noko som plagar politiet eller andre så bør dei seie det til meg eller brødrene mine. Me gjer ingenting som går i mot demokratiet i Norge.

Då Stord24 intervjua Alawak i fjor, uttalte han at han ønskte seperate rom for kvinner og menn i eit eventuelt nytt forsamlingslokale.

Dette fekk Ap-politikar Susan Abdallah til å reagere, som skreiv eit lesarbrev om at ein slik kjønnssegrerering ikkje høyrer heime på Stord. Alawak meiner likevel at dette er uproblematisk.

– Kvinnene våre vert ikkje separert frå menn på skulen aller arbeidsplassen. Dette er ikkje noko me gjer i det offentlege rom. Dette er vår religion og våre lokale, og ikkje noko som går i mot norsk kultur.

Det er ikkje første gong at Stord kommune har uttrykt bekymring om radikalisering. I fjor sendte NAV Stord ei bekymringsmelding til PST om ein mann der dei såg teikn til radikalisering.

- Annonse -