Torbjørn Brosvik (Krf) til høgre. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Stord KrF fremja eit forslag om å gi skulen mellombels løyve til å drive kristen skule i Podlen-bygget i Sagvåg i to år, men forslaget vart hårfint nedstemt.

Det var ein lang og omstendeleg debatt i kommunestyret torsdag, då saka om etablering av Stord Kristne Skule blei vedteke, etter å vore to rundar i eit svært delt forvaltningsstyre.

18 røysta i mot etableringa av Stord Kristne Skule i Sagvåg, og 17 røysta for KrF sitt framlegg om å gi dispensasjon til etablering av skulen. Sjølv om det i utgangspunktet var snakk om ei rein byggjesak, var det tydeleg at det var dei ideologiske skiljelinene som styrte.

Sterkt i tvil

Jakob Bjelland, Sp, forklarte kvifor han var sterkt i tvil om kva han skulle røyste, og kvifor han landa på å gi støtte til dispensasjonen.

– Det som gjer at eg går inn for å gi dei dispensasjon, er at skulen skal godkjennast for miljøretta helsevern i barnehagen. Så i staden for at eg som ikkje er fagperson skal bestemme over dette, så skal fagpersonar få vurdere om skulen fyller desse krava.

- Annonse -
- Annonse -

Kjellbjørg Lunde (SV), som har jobba med temaet med miljøretta helsevern som utdanningssjef, meinte tilhøva ikkje var gode nok å etablere skule.

– Det må alltid kjempast for at ungane våre skal få gode vilkår. Eg synest ikkje me skal starte med nyetableringar der det er heilt klart at utearealet ikkje er godt nok.

Ikkje ideelt

Brosvik (KrF) meinte dispensasjonen kunne rettferdiggjerast med tanke på planane skulen har for uteområda.

- Annonse -

– Utenområdet er ikkje ideelt, det er me alle samde om. Men tiltakshavar har mange planar for å gjere dette tilpassa ein barneskule.

Sigbjørn Framnes (Frp), meinte som ekte Sagvågs-patriot at dette hadde vore ei unik sjanse på å løfte opp området i Sagvåg.

– Dette området, som er inngangsporten til Sagvåg, må me gjere noko med. Om det kan begynne med å få ein skule på plass, så er det kjempebra. Det er sørgjeleg viss me misbrukar moglegheiten me no har å få omgjort dette området til ein skule. Det skulle berre mangle at me skulle leggje til rette at det blei aktivitet her.

Provoserte fleire

John Tonnessen (MDG) haldt eit innlegg som provoserte fleire i salen, då han gav uttrykk for at han ville seie nei til etablering av skulen som ein protest mot at kommunen ikkje fekk diskutere dei prinsipielle sidene ved etablering av ein kristen skule i Stord kommune.

– Eg er skuffa over Tonnesen. Dette er ein rein byggesak, og då må ein forvente at politikarane forheld seg til sak som ein byggestaret. Då mistar ein respekten for politikarane, sa Framnes (Frp) i ein replikk.

– Eg synest ikkje kommunestyret skal vere ein protestarena for alle moglege andre tilhøve, sa Brosvik (KrF).