Dagleg leiar i Sunnhordland interkommunale legevakt, Janett Svendsen er svært nøgd med samarbeidet dei har med Stord DPS, eit steinkast i frå. Foto: Google/Bømlo kommune
- Annonse -

– Me ser stor effekt blant pasientane, og befolkninga får hjelp på rett nivå i mykje større grad enn før.

Tidlegare, då pasientar kom til legevakta med psykiske kriser, var det å sende pasientane til akuttmottaket ved Valen sjukehus i Kvinnherad det einaste verktøyet legevakta hadde. Ein køyretur på nær to timar.

Men for to år sidan inngjekk Sunnhordland interkommunale legevakt og det distriktspsykiatriske senteret på Stord eit unikt og tett samarbeid som har gitt svært gode resultat.

To daglege timeavtalar

Avtala går ut på at DPS-senteret på Stord set av to daglege timeavtalar til pasientar som kjem frå legevakta, slik at pasientane får umiddelbar hjelp.

– Dette er eit kjempegodt tilbod, og intensjonen med dette var å få ned talet på innleggingar, noko me ser at me har klart. I tillegg gjer dette at det blir mindre ventetid for pasientane. Med dette tilbodet har me høve til å gi dei ein time allereie neste dag, seier dagleg leiar i Sunnhordland interkommunale legevakt, Janett S. Svendsen.

Ho fortel at resultatet av samarbeidet er at talet på innleggingar på Valen frå legevakta på Stord er blitt halvert dei siste to åra.

- Annonse -

– Innlegginga ved Valen sjukehus blei halvert etter me inngjekk dette samarbeidet. Me har i periodar stor pågang av slike pasientar, og då er det viktig for oss å ha eit best mogleg system for å ivareta dei med psykiske plagar.

Nøgde pasientar

Svendsen fortel også om gode tilbakemeldingar frå pasientane.

– Tilbakemeldingane frå pasientane våre er at dei er veldig nøgd, og at samtlege seier dei vert møtt av respekt av dei som jobbar på legevakta.

Psykologspesialist og leiar av teamet som gir dette tilbodet ved Stord DPS, Øivind Johnsen, fortel at bakgrunnen for samarbeidet var at dei såg det var unormalt høgt tal på innleggingar frå Stord.

– Me såg at legevakta hadde eit veldig høgt forbruk av akuttsenger. Me hadde statistisk sett eit betydeleg tal på innleggingar på Valen sjukehus. Då me såg nærare på dette såg me at mykje av dette var unødvendige innleggingar. Mange hadde eigentleg ikkje bruk for innleggingar, og iallfall ikkje ved ein lukka akuttpost.

Krisene går over

Han stadfestar at samarbeidet har gitt veldig positiv effekt.

– No har me gjort dette i to år, og ser veldig nytte av tilbodet. Ofte er jo krisene over for fleire av dei som kjem til oss neste dag. Eg veit ikkje om ein skal kalle det ein form for placebo-effekt.

– Kvifor er det feil å sende desse pasientane til Valen sjukehus?

– No er det jo sånn at Valen sjukehus og dei sengeplassane primært skal brukast til folk som har alvorlege sinnslidingar eller er i akutte kriser der det er fare for liv og helse. Dei må takast hand om, men mange av desse pasientane me no tek hand om kan til dømes vere ruspåverka og opplever ein form for krisereaksjon. Dei har gjerne møtt veggen. Desse er ikkje noko målgruppe når det gjeld innlegging.

Johnsen fortel at eit slikt samarbeid er ganske unikt i landet.

– Det er ikkje vanleg at DPS’ar gir vekk timar på denne måten. Men resultatet er at me ser stor effekt blant pasientane, og befolkninga får hjelp på rett nivå i mykje stører grad enn før.