Sverre Olav Svarstad i Stord Høgre meiner miljøgate-planen bør utsetjast.
- Annonse -

DEBATT: Sverre Olav Svarstad i Stord Høgre skriv her kvifor han meiner det er riktig å utsetje planane om Miljøgata gjennom sentrum.

Av: Sverre Olav Svarstad
Leiar Stord Høgre

Eg ser at både Jacob Bjelland og Geir Angeltveit gjer greie for sine syn i saka om Miljøgata. Det er positivt. Eg må gje honnør til Geir Angeltveit og Venstre sin tydelege forklaring på kvifor Venstre meiner heile miljøgata er eit stort steg framover for trafikktryggleiken gjennom Leirvik sentrum.

Stord Høgre meiner planen manglar heilskap. Å byggja ei miljøgate gjennom Leirvik Sentrum til ein ukjent kostnad er ikkje forsvarleg. Hugs at det er bilistane som skal betale kostnaden gjennom bompengar.

Stord Høgre meiner planen manglar forankring hos næringslivet og syklistane. Næringslivet har knapt nok vore med i prosessen for utarbeiding av planen. Nokre avbøtande tiltak med bakgrunn i innspel frå næringslivet er gjort for å gjera sentrum noko meir framkomeleg for handlande, tilreisande med båt, varetransport osv.

Syklistane har ikkje vore førespurt med tanke på kva trase som er å føretrekkje. Mest truleg vil syklistane nytte same trase som i dag, gjennom eksisterande undergang.

- Annonse -

Høgre meiner vidare at dersom det skal utarbeidast sykkelfelt langs fylkesvegen må den leggjast som ein del av vegbana. Då vil bilistar som skal inn på fylkesvegen ha vikeplikt for syklistane, Truleg ville det vera vel så rett bruk av dei økonomiske midlane å leggje til rette for dei syklande langs Hystadvegen og gjennom Borggata/Sentrum og opp til Vikahaugane.

Ny stor undergang vil vera eit framandelement i Leirvik, noko også ungdomsrådet har kommentert.

Derfor fremja Stord Høgre sitt framlegg om å utsetje / omarbeide den del av planen som gjeld bykjerna. Planen manglar tilstrekkeleg legitimitet og forankring og har ikkje teke nok omsyn til kvar syklistane skal til og frå, og om Hamnegata vil ha nok kapasitet til å vera einaste inn-/utkøyring til Leirvik sentrum.

  • Delta i debatten på Stord24.no: send innlegg til redaksjonen@stord24.no

 

- Annonse -