Desse tre supply-skipa låg i fjor til opplag i Limbuvika på Stord. Foto: Stord kommune
- Annonse -

– Det er svært useriøst. Det er grenser for korleis eit seriøst reiarlag skal oppføre seg, seier Stord-politikar Margareth Ottesen Mjønes.

I vinter har tre offshore-skip lege til opplag i Limbuvika, mellom Sagvåg og Stord lufthamn. Då tilspissa den årelange konflikten seg mellom eigar av kaien, Lars Saue og naboar i området.

Byggesaksavdelinga i Stord kommune fatta i slutten av februar vedtak om at opplaget var ulovleg, då skipa tok opp mykje meir plass enn kva kaieigar hadde heimel til.

Fekk tvangsmulkt

For ein månad sidan bestemte kommunen at Lars Saue måtte betale ein tvangsmulkt på 10.000 kroner i veka så lenge båtane låg til kai. No er alle av dei tre supply-båtane fjerna frå kaien.

Saue har likevel søkt om dispensasjon for arealføremålet for å kunne ta i mot større båtar i opplag i framtida. Dette blir no opp til politikarane i forvaltningsstyret å avgjera.

– Området der båtane kjem utanfor regulert område mot nord er utilgjengeleg både frå sjøsida og landsida. Eg har ikkje sett eller høyrt at dette området er brukt til noko slags aktivitet, skriv Lars Saue, som opplyser at landstraumanlegg er på plass.

- Annonse -
- Annonse -

– Me blei truga av lokalpolitikar

I brevet til kommunen, legg Saue også ved eit brev som er sendt frå hovudeigaren i reiarlaget Høyland Offshore, Karsten Høyland.

– Me har operert havgåande fartøy i snart 100 år. Denne lokasjonen er ein av dei beste me har brukt opp gjennom åra og me ville inngå ein langsiktig avtale for bruk av denne kaien, skriv reiaren.

Høyland, som er ein av dei rikaste i Sund kommune, med ein formue i 2017 på nær 23 millionar kroner, kjem med harde skuldingar mot Mjønes.

– Me som reiarlag blei nesten truga av ein lokalpolitikar som hadde sine born buande i nærleiken. Det er vel utvilsamt at denne koplinga er høgst merkverdig og uforståeleg.

– At ein lokalpolitikar brukar «trugslar» og at kommunen opptrer så næringsfiendtleg her, kan det verke som det ligg ein skjult agenda bak. Det er ingen som blir påverka av bruken av kaien ut over den lokale politikaren som kom med trugslar, skriv reiaren.

- Annonse -
Margareth Otteen Mjønes frå Stordlisto. Foto: privat

– Får ikkje sove

Margareth Ottesen Mjønes, som representerer Stordlisto i kommunestyret, stadfestar at det er ho som har vore i kontakt med reiarlaget. Men ho reagerer kraftig på å bli skulda for å ha kome med trugslar.

– No bur ikkje eg der ute lenger, men borna mine bur der. Dei ringer til meg og seier dei ikkje får sove grunna støyen. Det er berre 40 meter frå båtane til soverommet deira. Då ringte eg til reiarlaget, og eg sa då at eg ville ta kontakt med politiet om dei ikkje ville forhalde seg til reglane. Å påpeike at båtane ligg der ulovleg er ikkje trugslar.

Ho har også påpeika at båtane ikkje har vore kopla til landstraum, noko som også er eit brot på føresegnene.

– Allereie då desse båtane kom inn var eg klar over korleis reguleringsføresegnene var, og eg såg at båtane var alt for store for å ha i opplag. Eg har jo vore medlem av forvaltningsstyret, så dette følgjer eg med på, seier Mjønes.

– Svært useriøst

– Kva tenkjer du om at reiarlag skuldar deg for å kome med trugslar?

– Det er svært useriøst. Det er grenser for korleis eit seriøst reiarlag skal oppføre seg. Å vere så stor i kjeften som dei er, berre fordi me påpeikar at dei faktisk ikkje held seg til lova. Å halde seg til lova er det minste ein bør forvente av eit stort reiarlag.

Det kjem fram i saksdokumenta at kommunelegen har vore på besøk. Politiet har også teke kontakt med kaieigaren for å gi beskjed om at motorane måtte skuast av.

– Lars Saue har teke seg til rette alt for mange gonger. Det er tydelegvis lettare å få tilgjenad enn løyve. Men no er båtane vekke og saka har ordna seg. Han får nok ikkje ha båtar i den størrelsen der igjen, seier Mjønes.