Per Kristiansen (t.v.) og Gerhard Eide engasjerer seg i innkorting av ferjesambandet Skjersholmane - Ranavik. Foto: privat
- Annonse -

DEBATT: Skjersholmane har vore midlertidig ferjesamband i 20 år. No vil ei ny aksjonsgruppe pusta liv i ferjedebatten.

Av: Per Kristiansen og Gerhard Eide,
Kvinnherad

No må nokon ta tak i denne saka igjen og få ferjestrekninga/overfartstida nedkorta! Den 1. mai no i år har Skjersholmane i 20 år eksistert som mellombels ferjestad for overfarten til Ranavik/Kvinnherad.

Historikk:

Skjersholmane ferjestad blei bygd for nedkorting av ferjesambandet Stord–Valevåg/Haugalandet, og blei ferdigstilt og tatt i bruk i 1983.

Dette samtidig som pågåande planlegging og seinare bygging av Trekantsambandet tok til. Den 27. oktober 1986 blei Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap stifta, med formål om å etablera fast samband mellom Stord og Bømlo, og vidare samband til Sveio.

- Annonse -

Hovudplanen for Trekantsambandet blei godkjent av Vegdirektoratet 9. juli 1992, og 10. juni 1996 blei Stortingsproposisjon nr. 36 «Delvis finansiering av Trekantsambandet Sveio-Stord/Bømlo» vedtatt av Stortinget, og Trekantsambandet blei offisielt opna 30. april 2001.

Då hadde Skjersholmane ferjestad eksistert i 18 år for ferjestrekninga Stord–Valevåg!

Den 1. mai 2003 blei ferjestaden Leirvik nedlagd, og Skjersholmane blei mellombels ny ferjestad for ferjesambandet Stord–Kvinnherad, dette i strid med både Stord og Kvinnherad sine ordførarar. Likevel, grunna kaotiske trafikale tilstandar på Leirvik ferjestad, opprettheldt Statens vegvesen flytting av ferjestaden til Skjersholmane.

Stord-ordførar Magne Rommetveit påstod at det skulle ta mindre enn eit år å lokalisera ny ferjestad og innkorting av ferjesambandet Stord–Kvinnherad. Her kan ein skriva ei lang historie, men for å vera kort så tilrådde Statens vegvesen i 2008 Kvernaneset som det klart beste alternativet av dei fem alternativa som Stord kommune bad vegvesenet om å få utgreidd. Så er vel alle kjent med den avgjerdsvegringa det har vore i Stord kommune for å komma Kvinnherad i møte om ny ferjestad på Stord-sida.

Slik det oppfattast no, blir «Sunnfast-prosjektet» (ferjefritt samband mellom Kvinnherad-Huglo-Tysnes med på knyting til Hordfast) brukt som ei sovepute for ikkje å løysa samferdslekrisa til Kvinnherad mot Stord/E39. Dette er heilt uakseptabelt!

Sjølv om Statens vegvesen skulle velja ein trasé i ytre Kvinnherad (eksempelvis Sunnfast) for «E134 – Arm til Bergen», vil det gå fleire tiår før eit slikt prosjekt vil få løyvingar over statsbudsjettet i rekkefølgje på NTP, dette jamfør vurderingar utførte av Helge Hopen AS i notat til Kvinnherad kommune.

Samtidig opplever vi no at allereie godkjente NTP-prosjekt blir nedprioriterte grunna økonomi og reduserte løyvingar, som igjen vil skubba prosjektet endå meir ut i tid!

Helge Hopen AS si anbefaling til Kvinnherad kommune i sitt notat, er å jobba for snarleg innkorting av ferjesambandet mot Stord i første omgang!

Ferjefritt samband:

Vi vil presisera at vi er for eit ferjefritt samband mot Stord og E39, samtidig som vi er kjente med Kystverket sine merknader til «Sunnfast-prosjektet» og flytebru over Hardangerfjorden.

Kanskje bør andre alternative løysingar sjåast på, som: Bru frå Klosterneset til Huglo og alternativ seglingslei gjennom Høylandsundet, eller undersjøisk tunnel frå FV500/Halsnøy til øya Hille og vidare flytebru frå Hille til Hystad/Stord/FV5050/E39.

Då kan all båt-trafikk gå uhindra på austsida av øya Hille, både i nord-/sør-gåande retning Bergen og inn/ut Hardangerfjorden!

For begge alternativ kan kostnadar reduserast monaleg i forhold til det kjente Sunnfastprosjektet, då med tanke på at sambandet blir bygd som eit fylkesvegsamband.

Vi påstår at det som skulle vera ein mogelegheitsstudie for ferjefritt samband Kvinnherad–E39 ikkje har blitt det, men berre dreia seg om det som er kjent som «Sunnfast» med utgangspunkt på Sunde-sida!

Å betra sambandet mot Stord/E39 er heilt avgjerande for utviklinga i Kvinnherad samfunnet både med tanke på arbeidsutveksling, pendling mellom arbeidsplassar, samhandling med offentlege institusjonar, nærleik til sjukehus, og til-/frå-flytting.

På dette grunnlag engasjerer underskrivne seg i eit opprop om innkorting av ferjesambandet Stord–Kvinnherad i fyrste omgang.

Kvinnherad har no den unike mogelegheita når Statens vegvesen har ein statleg reguleringsplan for nye E39 frå Ådland på Stord til Os.

I premissane for nye E39 inngår det å laga gode tilknytingar til nabokommunar, noko som sjølvsagt kan inkludera innkorting av ferjestrekninga mot Stord og nytt ferjestø på Kvernaneset / Buvika.

- Annonse -
Forrige artikkelBedrageritiltalt kvinne dømt til ni månadars fengsel
Neste artikkelBrannvesenet måtte hjelpa gut på Storavatnet