For to år sidan vedtok regjeringa alternativ 4 for ny E39 over Stord - ein veg i rett gjennom Landåsen. No seier dei ja til omkamp.
- Annonse -

Sjølv om vedtak om trasé er gjort, vil ikkje Statens Vegvesen gjere noko med planane dei neste åra.

I sommar fatta kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjerd om traséval for ny E39 mellom Heiane og Ådland Bru. Planane blei då sendt vidare til Statens Vegvesen, som skal gå vidare med utarbeiding av ein reguleringsplan for den nye vegen.

Men trass i politisk vedtak har ikkje Statens Vegvesen planar om å gjere noko meir med saka på lang tid.

Årsaka er at E39 over Stord ikkje kom med på Nasjonal Transportplan (NTP), korkje den første eller den andre perioden.

Lite truleg

– Kva tid me startar opp med reguleringsplanen er avhengig av kva tid det er utsikter til at vegen vil byggast. Sidan dette prosjektet ikkje kom med på NTP så vil me ikkje gå vidare med reguleringsplanen dei førstkomande åra. Det er lite truleg, seier prosjektleiar Signe Eikenes i Statens Vegvesen.

- Annonse -

Dette er dårleg nytt for Stord kommune og utbyggjarane i kommunen. Det er nemleg ei rekkje lokale planar som er avhengig av at ein veit korleis den nye vegen vil gå, og kvar koplingspunkta vil bli.

– Det er klart at det er veldig utfordrande for oss å ikkje få realisert vegen. Dette handlar om ein total infrastruktur som skal på plass, og som me skal kople oss på og av, seier kommunalsjef Lovise Vestbøstad.

Planarbeid på vent

Kommunalsjef Lovise Vestbøstad, foto: Jonas Sætre/Stord24

– Me hadde jo til dømes håpt at me kunne få nokre endringar i infrastrukturen som ligg i Heiane Sør-planen, slik at den ville bli enklare å byggje ut. Det er berre eitt konkret døme.

– Vil dette setje utbyggingsplanane, som til dømes på Heiane Sør, på vent?

– Eg skal ikkje seie at ein ikkje kan gå i gang, men kostnadane blir mykje høgare. Både det at det er eit risikomoment, og at det kan bli litt dobbelt opp der ein må tilpasse seg dagens struktur, og så kjem det ein overordna infrastruktur som ein må tilpasse seg til eit seinare tidspunkt. Dette har konsekvensar for planlegginga og ikkje minst for næringslivet vårt. Så at dette blir dratt ut i tid er ikkje ønskjeleg i det heile teke.

Vestbøstad viser også til at dette kan gå ut over arbeidet med det lokale vegnettet, som tverrsambandet mellom Øvre Sæ og Tysevegen.

– Alt er jo avhengig av alt. Viss E39 hadde blitt bygd ut no, hadde sambandet mellom Øvre Sæ og Tysevegen blitt bygd ut i same pakke. Men dette er jo ein veg me har veldig behov for lokalt, og me vil difor prioritere den opp i Stord-pakken. Det er ein heilt naudsynt veg i høve E39.

– Svært trasig

Liv Kari Eskeland (H) Foto: Sysla

Stortingsrepresentant og ivrig E39-forkjempar, Liv Kari Eskeland (H), seier at det var akkurat dette ho frykta ville skje då ho satt i kommunestyret. Ho meiner protestane frå Stord kommune mot traseen gjennom Landåsen har ført til at planen er blitt nedprioritert.

– Dette var jo grunnen til at me stressa og ville få planen ferdig i kommunen i si tid. Nettopp fordi me skulle rekke NTP’en. Når me ikkje hadde ein kommunedelplan, hadde me jo ikkje noko grunnlag for å løfte den fram. Så eg synest det er svært trasig at kommunestyre valde å ta omvegen her.

Eskeland seier ho no vil forsøke å løfte fram saka slik at planlegginga kan starte tidlegare.

– Eg skal sjå kva eg kan gjere i denne saka. Det at me skal få på plass nokre planleggingsmidlar blir viktig for dei neste statsbudsjetta. Det blir vår jobb no framover.

- Annonse -