Venstre var på besøk hjå Atheno torsdag føremiddag. F.v. ser du Terje Breivik, Astrid Kjellevold Steinsland, Knut Eide Løkhammer, Guro Betten og Geir Angeltveit. Foto: Malin Langøy Aarbø.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

BREIVIK PÅ BEDRIFTSBESØK: Auka løyving til inkubatorprogrammet og redusert skatt for gründerar blir viktige mål for Venstre i valkampen framover.

Torsdag føremiddag var Terje Breivik (V) på bedriftsbesøk hjå Atheno for å høyre om deira erfaringar med industriutvikling i Sunnhordland.

Besøket ga eit positivt inntrykk hjå nestleiaren.

– Møtet med Atheno forsterka inntrykket av at Atheno jobbar svært godt, og er eit uvurderleg tilbod både til gründerbedrifter og etablerte verksemder, kommenterer han.

– Kombinasjonen av at dei har eksisterande industri som eigarar og er ein aktiv næringshage er rimeleg unikt, og gjer at det vert skapt nettverk, samarbeid og forretningsmoglegheiter utover det ei meir tradisjonell organisering av ein næringshage ville gjort.

Kom inn i inkubatorprogrammet

- Annonse -

Atheno feirar 30 – årsjubileum i år og har sidan oppstart vore med på fleire endringar innad i bedrifta.

I 2008 gjekk dei frå å vere ein rein inkubator til å bli ein fusjon av eit industrinettverk. I seinare tid har dei mellom anna overtatt førstelinetenesta, og i fjor kom dei inn i inkubatorprogrammet.

Ei viktig endring, ifølgje dagleg leiar Astrid Kjellevold Steinsland.

– Sjølv om me ikkje er avhengig av inkubatorprogrammet, har det hatt mykje å seie for oss, uttalte ho under gårsdagens møte i Kunnskapshuset.

Vil auke løyvingar

På spørsmål om korleis politikarane kan legge til rette for vekst av Atheno og inkubatorprogrammet, svarar Steinsland følgjande:

– Det er viktig med gode rammer for eksisterande industri, og dei utfordringar og moglegheiter dei har i framtida. Sunnhordland har ein unik industrimuskel nasjonalt og internasjonalt – og dette er det viktig å bygge vidare på.

– Inkubatoren hjå Atheno er eit viktig verktøy for framtida, og nasjonal satsing på entreprenørskap og innovasjonstenking er avgjerande, seier ho.

Terje Breivik meiner også at auka løyving til inkubatorprogrammet er riktig veg å gå.

– Nasjonalt handlar det primært om det Venstre har prioritert og bidrege til i kvart statsbudsjett i denne stortingsperioden: å auke løyvinga til inkubatorprogrammet. Eit program Atheno er eit handfast bevis på verkar svært godt, opplyser han.

Mindre bedrifter og redusert skatt
Steinsland påpeiker at ho saknar større fokus på dei mindre bedriftene i debatten om gründerar.

– Ofte tenkjer ein på dei store bedriftene med supert vekstpotensial og mange tilsette. Men ser ein på alle små enkeltmannsføretak samla sett kan det raskt komme opp i ein tretti tilsette, forklarte ho på møtet.

Terje Breivik har tru på redusert skatt som eit insentiv til potensielle investorar i etableringsfasen.

– Det passar som hand i hanske. Du har personar med både kompetanse og midlar til å investere. Men dei ynskjer gjerne avkastning. Eg trur eit skatteinsentiv vil få fleire til å investere.

– Det som er bra for små bedrifter er nesten alltid bra for dei store, ikkje nødvendigvis omvendt, avsluttar han.

- Annonse -