Slik var dei opphavlege teikningarne for den nye ishallen på Vikahaugane. Designet kjem ikkje bli slik som på teikninga.
- Annonse -

Den nye ishallen på Vikahaugane kjem med bane for curling, ishockey, rulleskeiser og kunstgras, men pengane er framleis ikkje heilt på plass.

Dei spenstige planane for den nye ishallen som er under planlegging på Vikahaugane er skildra i ein søknad prosjektkomiteen har sendt til kulturdepartementet.

Banen er planlagt å vere ein heildekkjande isflate på totalt 5000 kvadratmeter. Det vil opne seg moglegheit for nye aktivitetar som curling og hockey. Det er difor lagt opp til å ha ein ishockeybane og eitt eller to curlingfelt på indre bane for å auke aktiviteten, står det i søknaden.

Første i Norge

Sommarstid vil ein ha innandørs kunstgrasbane for sjuar-fotball, og i tillegg bane for rulleskeiser.

– Ein slik innandørs rulleskeisebane vil vere den einaste i Norge, og ein av svært få i Europa. Med nærleiken til Vikahaugane sportssenter vil dette bli svært attraktivt for skøyte/rulleskøytelag i heile landet, skriv prosjektleiar Magne Jostein Mikkelson i søknaden.

- Annonse -

Treng meir spelemidlar

Stord Idrettslag har tidlegare fått finansiering av ein tredjedel av kostnadane for hallen over spelemidlar, noko som utgjer 11 millionar. Men nye regler, som gjer at gåver og rabattar ikkje vert rekna med i grunnlaget for å få spelemidlar, gjer at dei no treng 15 millionar ekstra frå Kulturdepartementet.

– For oss er dette dramatisk. Me risikerer at det me er lova frå lokale verksemder ikkje kan nyttast. For oss utgjer dette seks millionar, skriv Mikkelson.

Dei ber difor kulturdepartementet om å sjå vekk frå dei nye reglane som kom i 2016.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland har også skrive eit brev som er sendt som vedlegg til søknaden, der det vert understreka kor viktig anlegget er for heile regionen.

Prisen på ishallen er rekna til å kome på 45 millionar kroner, og vil vere eit spleiselag mellom mange aktørar. Størstedelen på 15 millionar vert finansiert gjennom spelemidlar. 8,8 millionar kjem frå Stord kommune gjennom momsrefusjon, seks millionar kjem frå fylkeskommunen og seks millionar er finansiert gjennom gåver/rabattar.

Optimistisk dato

– Skulle me få positivt svar på søknaden innan rimeleg kort tid, vil ein kunne setje spaden i jorda innan 1. september. Dette vil vere ei flott markering og eit stort løft for regionen vår.

Når Stord24 ringer til prosjektleiar Magne Jostein Mikkelson seier han at denne datoen er optimistisk.

– Det er mange ting som står att, så den datoen er nok litt optimistisk, seier ein ordknapp Mikkelson, som ikkje ønskjer å kommentere planane noko meir no.

 

Til venstre er curlingbanen teikna inn, og til høyre ishockeybanen.
Om sommaren vil det bli kunstgrasbane for sjuar-fotball, med norges første rulleskeisebane rundt.
- Annonse -