Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss. Foto: Skyss
- Annonse -

Busselskapet meiner Fitjar vidaregåande i mange år har gitt gratis skuleskyss til elevar som ikkje har hatt krav på det.

Ved skulestart i haust opplevde mange vidaregåandeelevar på Stord og Fitjar vidaregåande skular at dei ikkje lenger fekk gratis skuleskyss. Nye omleggingar i Skyss gjorde at elevar busett i område som tidlegare ville gi gratis skuleskyss, no må betale ungdomskort av eiga lomme.

Etter å ha blitt pressa av både fylkespolitikarar i Hordaland og Fylkesmannen i Hordaland, har Skyss no gjeve ei forklaring. For elevane i Sagvåg- og Rommetveit-området er det som tidlegare kjent at elevane i desse områda mister skuleskyss i samband med styrking av rutetilbodet.

Usemje hovudårsaka

Men Skyss meiner at hovudårsaka til mediemerksemda er at det har vore ei usemje mellom Skyss og Fitjar vidaregåande skule, og at dette har vore årsaka til at 91 elevar ved Fitjar vgs no mister skuleskyss.

– Usemje med Fitjar vidaregåande har vore hovudårsaka til at samordninga med ungdomsbillett har fått merksemd i media på Stord, skriv Skyss.

- Annonse -

Skyss har gått gjennom alle søknader ved skulestart frå Fitjar vidaregåande om gratis skuleskyss, og avdekka at skulen har meldt inn skuleskyss til alle elevar som har over seks kilometra til skulen, også dei som bur innafor dei definerte områda for ungdomskort.

Mangla rutinar

Busselskapet har trudd at skulane ikkje har meldt inn desse elevane, og har difor ikkje hatt rutinar for å fange opp dei feilsendte søknadane.

– Når ein vart merksam på skulen sin praksis, gjekk ein gjennom alle dei innmeldte elevane frå skulen for 2017-18, og avviste gratis skuleskyss til i alt 91 elevar. Dette medførte sterke reaksjonar frå skulen, som opplyste at det har vore praksis i mange år at elevane på skulen får gratis skuleskyss, skriv Skyss.

Likevel har Skyss valt å ikkje høyre på protestane frå skulen.

– Skyss held fast på at elevane på Fitjar vidaregåande ikkje kan få særskild behandling, og
dette er bakgrunn for at saka har fått merksemd i media.

Rektor ved Fitjar vidaregåande skule, Leif Helge Engelsen.

– Dårleg forklaring

Rektor ved Fitjar vidaregåande, Leif Helge Engelsen, seier at desse opplysningane var heilt ukjende for han.

– Eg tenkjer at dette ikkje er nokre gode forklaringar. Dette har me gjort i alle år, og Skyss har godkjend det. Me legg inn elevane og så silar jo Skyss dei ut gjennom sine system. Dei har jo ikkje sagt at dette var vanleg praksis.

– Er du nøgd med forklaringa frå Skyss?

– Det er mitt ansvar at me følgjer regelverket, men når Skyss har sloppe gjennom alt dette så har me levd i god tru om at dei fekk gratis skuleskyss, slik det står i opplæringslova. Så kan jo dei seie at me har sove i timen, men ingen av dei andre rektorane eg har snakka med var heller klar over dette.

Engelsen fortel om stor misnøgde blant elevane på Fitjar for at dei no må betale for ungdomskort frå si eiga lomme.

– Elevane veit ikkje kva som skjer. Me har jo ikkje fått noko informasjon. Dei som bur i ungdomskort-sonene får jo ei ekstra utgift. Det meiner eg framleis at dei ikkje bur meir enn seks kilometer vekke.

- Annonse -