SKL-direktør Magne Heimvik har vore sjef i SKL i 20 år. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

SKL, BKK og Sunnfjord Energi kan få ein felles driftssentral lokalisert på Stord. Det kan bety 10-12 nye arbeidsplassar for SKL.

Etter fusjonen med Haugaland kraft har arbeidsoppgåvene i SKL-bygget på Leirvik blitt færre. Stadig fleire kontor står tomme, sjølv om store deler av bygget er leigd ut til Haugaland Kraft og IT-selskapet Sysco på Stord. Men etter å ha nedbemanna med 15 personar i løpet av fjoråret, jobbar no SKL-direktør Magne Heimvik med å få attende 10 til 12 arbeidsplassar.

Innan hausten skal det nemleg bli avgjort om Stord vert lokasjon for ein planlagt driftssentral, som skal overvake all kraftproduksjon til SKL, BKK og Sunnfjord Energi.

For dyrt aleine

Det er allereie ein døgnbemanna driftssentral i SKL-bygget på Leirvik, men etter at Haugaland Kraft tok over straumnettet i regionen, så har dei sju tilsette no berre ansvar for å overvake kraftverka til SKL. Heimvik meiner det fort vert for dyrt for selskapet å drive ei slik driftssentral aleine. Eit større ansvarsområde kan difor vere ei god løysing for selskapet. Alternativet er ifølgje Heimvik å redusere døgnsentralen til ein dagsentral.

Magne Heimvik, som no har leia SKL gjennom 20 år, fortel at han er optimist for framtida for selskapet, trass i nedbemanninga.

- Annonse -

– I fjor gjekk me frå å vere eit konsern til å bli eit mindre selskap. Difor har me no færre oppgåver og mindre stabsfunksjonar. Likevel var det fusjonen ei god løysing. Me var for små til å ha så mange funksjonar, difor ville me spisse oss inn mot kraftproduksjon.

Nedbemanning

Men det har ikkje gått heilt smertefritt. SKL er i ferd med å avslutte ei prosess med nedbemanning, der talet på tilsette har gått frå 74 til 60 personar. Sjølv om selskapet klarte å løyse ein del med naturlege avgangar, så vart sju personar tildelt såkalla styrte sluttpakkar.

– Eg ønskte at prosessen skulle gå fort og å gjere tilpassinga i organisasjonen på kort tid, i staden for å seigpine dei tilsette, fortel Heimvik.

Det er heller ingenting å seie på likviditeten til SKL. Selskapet la i førre veke fram årsresultatet for 2016 som synte at konsernet nådde eit driftsresultat på heile 283,7 millionar kroner, noko som er ein nær dobling av resultatet frå 2015.

Vinst etter fusjonering

Den sterke auken har samanheng med at selskapet har inntektsført ein gevinst etter at verksemdene innan nett, breiband, kunde og naturgass vart overført til Haugaland Kraft. God produksjon og høgare straumpris enn i 2015 førte også til større inntekter for konsernet. SKL hadde i fjor ein kraftproduksjon på totalt 1880 gigawatt, noko som er ein nedgang på 17,1 prosent, i hovudsak grunna tapt produksjon etter havari i kraftstasjonen Blåfalli Vik.

Her på smelteverket i Tyssedal vil SKL vere med på å redusere klimagassutsleppa med 90 prosent. Foto: Sysla

Ein annan spennande nysatsing for SKL er at dei er begynt å snuse på hydrogenproduksjon. Allereie no har selskapet eit trekantsamarbeid med hydrogenselskapet Greenstat og Odda-baserte TiZip, om hydrogenproduksjon til smelteverket i Tyssedal. Prosjektet, der SKL vil levere krafta, vil redusere utsleppa ved smelteverket med heile 90 prosent.

– Fallande straumprisar gjer at me spør oss korleis me kan få meir forbruk av vasskrafta. Difor er hydrogenproduksjon interessant. Me har tru på hydrogen fordi energien som vil ha verdi i framtida er den du kan lagra.

Hydrogenbilar på Stord

Greenstat-gründer Vegard Frihammar oppmoda Stord-samfunnet her på Stord24 om å ta i bruk hydrogenbilar. SKL-direktøren ser ikkje bort i frå at det kan skje.

– Eg er ikkje framand for tanken om å byggja hydrogenfyllestasjon. Men det er litt som høna eller egget, om det er bilane eller fyllestasjonane som først må på plass. Me skal følgje med på utviklinga. Me har jo eit tett samarbeid med NCE-klynga, som jobbar med denne teknologien ut mot tyngre transport.