Formannskapet sa nei til Stordpakken for andre gong. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Etter ein ny debatt med høg temperatur blei konklusjonen i formannskapet den same som i vår: Stordpakken heng i limbo.

Torsdag var det duka for ei ny runde med Stordpakke-debatt og spørsmålet om det skal etablerast bomring på Stord.

Arbeidarpartiet varsla tidleg i debatten at dei kom til å gå i mot Stordpakken i kommunestyret, der saka skal endeleg behandlast like før jul.

– Me vil gå i mot Stordpakken. Me ser at prosjekta i pakken er gode, men me meiner innkrevjingskostnadane er for høge. Me vil vente til me får ein mindre kostnadskrevjande innkrevjingsmetode, sa gruppeleiar i Ap, Marit Tislevoll Odland.

Argumentasjonen til Ap er lik som førre runde, der dei heller ønskjer å vente på vegprising som finansieringsmetode, trass i at samferdselsministeren har avvist at dette kan bli aktuelt i næraste framtid.

– Me ønskjer vegprising og ikkje bompenger som delfinansiering for samferdselsprosjekta. Med den motstanden mot bompengar som er i landet vårt ønskjer me å vente på ei anna løysing, sa Odland.

- Annonse -

– Heilt useriøst

Dermed ligg det an til at vedtaket frå før sommaren ved lag: Stordpakken er ikkje endeleg avvist, men heng i limbo i påvente av at vegprising skal bli innført. Det skapte irritasjon hos Torbjørn Brosvik (KrF).

– Arbeidarpartiet tek saka vidare utan å kome med konkret vedtak. Det Ap kjem med no er å oppretthalde statusen me har no, der det ikkje skjer noko som helst, sa Brosvik.

Han meiner vedtaket om å vente i uoverskueleg framtid kan setje liv i fare.

– Å tru og håpe at det kanskje kjem vegprising som kan redde Stordpakken meiner eg blir heilt useriøst, og set alle trafikantane på Stord i fare fram til dette eventuelt blir realisert.

– Det er ingenting som tyder på at Stord står framst i køen for noko prøveprosjekt om vegprising. Ap går framleis i villfaringa om at det vil kome noko rimelegare enn bompengar i dag. Men det er ikkje noko informasjon om at vegprising vil bli ei rimelegare løysing for Stord, sa Brosvik.

Bad politikarane bestemme seg

Sigbjørn Framnes (Frp) oppmoda formannskapet om å legge Stordpakken endeleg død, og heller oppmode rådmannen til å jobbe opp mot regionale styresmakter for å få realisert gang- og sykkelveg på Litlabø-vegen.

– Det er løyva meir pengar til trygge skulevegar. Eg er overbevist om at det er håp om å få det til, men det krev arbeid og me må begynne ein stad for å få det til.

Geir Angeltveit (V) meinte politikarane burde bestemme seg: enten seie ja til Stordpakken, eller slutte seg Frp sitt vedtak om å skrote pakken for godt.

– Me treng å få ei beslutning i denne saka. Dette er noko me må kome eit steg vidare med. Me kan ikkje ha det slik med ferjestøsaka, at me driv og tar det opp igjen og opp igjen, sa Angeltveit.

– For omfattande

Sverre Olav Svarstad (H) gjekk langt i å støtte framlegget frå FrP.

– Det er heilt klart behov for å gjere noko med vegane på Stord. Men me meiner at Stordpakken er for omfattande.  Eg er også der at eg ser at det som kjem frå Frp kanskje har noko i seg, ved at Stord kommune kunne hatt ferdige planane for Litlabøvegen og Tysevegen så ville ein stått sterkare for fylket.

Geir Angeltveit i Venstre la fram eit eige forslag, der Litlabøvegen vart prioritert som det viktigaste tiltaket, med ny Tysevegen so nummer to.

– Skal me få realisert lokale trafikksikringstiltak må det lokal finansiering til. Her snakkar me om å vente fleire tiår før me skal gjere noko som helst med Litlabøvegen. Å vente på vegprising har enorme personvernutfordringar som gjer at dette har tidshorisont som er svært uforutsigbart.

Kommunalsjef Lovise Vestbøstad fekk spørsmål frå politikarane om korleis vegprosjekta ville ligge an utan Stordpakken.

– Me får tilbakemelding om at ramma frå fylkeskommunale budsjett er nærmast oppbrukt og lite tilgjengelege. Å få til midlertidig vegutbygging er vanskeleg, sa Vestbøstad.

- Annonse -