Det vart opna heile 25 konkursar i 2018. Blant anna Leirvik Dampbakeri, Skiparvik Eigedom (oppe til høgre), ølbryggebutikken Brygging.no og Sagvåg Pub & Kafe (nede til høgre).
- Annonse -

Annakvar veke vart det opna konkurs i eit nytt selskap på Stord i 2018.

Med rekordlåg arbeidsløyse og positiv utvikling i dei største bedriftene kan det verke som om det meste går rette vegen for næringsdrivande på Stord.

Men 2018 var også året då svært mange verksemder gjekk konkurs. Sunnhordland tingrett opna konkurs i 25 selskap heimehøyrande på Stord.

Me kan nemne Leirvik Dampbakeri, Malerboden Handverkerservice, Stord VVS, Sagvåg Pub & Kafe og Brygging.no.

Ny rekord

Så mange konkursar som i fjor har det neppe vore på Stord før, iallfall ikkje i løpet av dei siste 20 åra som Stord24 har gått gjennom.

Konkursraten var også høg i 2017, då det var opna konkurs i 22 verksemder på Stord. Men i 2016 var det berre 11 selskap som gjekk konkurs. Heller ikkje i finanskriseåret 2009 (19 konkursar) var det opna fleire konkursar enn i fjor.

- Annonse -
- Annonse -

Sjå liste over alle konkursane i fjor nedst i saka.

– Fleire som prøvar seg

– Det kan bety fleire ting. Det kan vere at det er fleire som startar opp og prøver seg. Men det kan også skuldast det me har påpeika mange gonger, at marginane er blitt dårlegare i mange bransjar, seier dagleg leiar i Stord Næringsråd, Anne-Grete Sandtorv.

Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd. Foto: Magne Langåker

Den aller største konkursen i fjor var då Leirvik Dampbakeri måtte gå til retten. I tillegg til hovudverksemda vart også Karjolen kafé, Kringla kondotori og Vågen Blomster på Amfi Stord teken med i dragsuget. Opptil 45 personar mista jobbane sine.

Sandtorv meiner bedriftseigarar som har drive tradisjonelt i mange år, og ser at omsetnaden gradvis går nedover er spesielt i faresona.

– Det handlar jo om at det er kome ein del nye forretningsmodellar som gjer at viss ein ikkje har klart å omstille seg, så gir det dårlegare inntening gjennom fleire år. Då kjem det ofte til eit punkt der ein må hive inn handkledet.

– Kjempeutfordrande

Ho peikar også på at mange nisjebutikkar, som til dømes blomeforretningar og leikebutikkar, har fått mykje sterkare konkurranse dei siste åra.

– Mange opplever at den tradisjonelle konkurransen ikkje lenger er tradisjonell. Her blir alle utfordra, både frå netthandel og det at bransjane går meir over i kvarandre. Det er butikkar som skal selje litt av alt. Dette er spesielt vanskeleg for dei som lenge har drive tradisjonelt, som blir veldig pressa på pris. Det er klart at dette er kjempeutfordrande, seier Sandtorv.

Ho meiner bedriftene nøydd å gjere større strategiske grep for å klare å møte den sterkare konkurransen.

– Korleis skal bedrifter med fallande omsetnad klare å ta seg råd til det?

– Dersom ein ser at måten ein driv på fører til ein negativ utvikling for omsetnaden så må ein sjå på ein ny forretningsmodell. Då må dei gjere noko med dei store kostnadane, som personell og husleige, og så utvikle eit nytt konsept. Aleine, eller gjerne saman med andre.

Aldri kjekt å gå konkurs

Sandtorv tør ikkje å spå korleis konkursåret 2019 kjem til å utarte seg. Men ho har stor sympati med dei som går konkurs.

– Det er jo sånn at å gå konkurs aldri er kjekt. Eg har aldri treft ein bedriftsleiar som har syntes det har vore kjekt. For mange er det ei avgjerd som sit langt inne å ta. Men forhåpentlegvis er det sånn at ein anten klarar å avvikle før det skjer, eller at ein rett og slett klarar å fornye seg.

Når det gjeld tal på konkursar så skil ikkje Stord seg ut frå elles i regionen. BT skreiv i førre veke at svært mange verksemder har gått konkurs i Hordaland og Sogn og Fjordane i fjor.

Professor ved Norges Handelshøgskole, Lasse Lien, seier det ikkje berre er negativt med mange konkursar, og peiker på at mange nyetableringar kan forklare dei høge tala.

– Sidan 2009 har det vore ein sterk vekst i bedriftsetableringar. Talet har auka år for år og mange bedrifter har ikkje klart seg. Du kan seie at veksten av nye selskap har vore med på å drive fram fleire konkursar, seier han til BT.

Dette er alle bedriftene på Stord som gjekk konkurs i 2018:

Februar:

Stord båt og vedlikehold Norway

Tradeconsult AS

Medicon.no AS

- Annonse -

Husanes AS

Contractor Norway AS

Norwegian Engineering AS

Noroil AS

Silwi Auto AS

Mars:

Vaagen Blomster A/S

Karjolen AS

Lervik Dampbakeri A/S

Kringla konditori AS

April:

Stord pizza & kebab AS

Mine møbler & interiør AS

Mai:

Troverdig bygg AS

Brotekk Network AS

Kompletthus Malerboden Handverkerservice AS

Juni:

Kammer AS

Juli:

Dundelina AS

August:

Twts AS

Brygging AS

Oktober:

Stord VVS AS

November:

Sagvåg pub & kafe AS

Venaas Småbygg

Desember:

Skiparvik Eigedom AS