Illustrasjonsfoto: Severin Eskeland/Stord24
- Annonse -

Formannskapet skal handsame saka om gjennomkøyring i Borggata politisk i starten av september.

Etter at Kjell Larsen har levert over 1000 underskriftar til kommunen om å opne Borggata for biltrafikk grunna trafikkproblema i tilknyting til vegarbeidet i «Grisarompo», har saka no kome opp på den politiske agendaen.

Formannskapet skal handsame saka i møte 6. september, men rådmannen er i innstillinga negativ til å ta saka vidare. Grunngivinga er mellom anna komité for næring, miljø og kultur handsama ei liknande sak i 2013, der dei då valde å ikkje gå for ei slik omlegging.

Krevjar omfattande tiltak

I tillegg viser han til at Vegvesenet gjorde ei vurdering av å opne Borggata for biltrafikk under planlegging av arbeidet i «Grisarompo». Vegvesenet meinte dette ikkje ville vere trygt nok for dei mjuke trafikantane.

– Dei la særleg vekt på trafikktryggleik for mjuke trafikantar og at det ville krevja heller omfattande fysiske tiltak for å tilrettelegge gata for gjennomgangstrafikk. Rådmannen gjer på bakgrunn av dette framlegg om at kommunestyret avviser innbyggjarinitiativet.

- Annonse -

– Rådmannen er også skeptisk til å bruka Borggata som omkøyringsalternativ med omsyn til å belasta sentrumskjernen med trafikken frå Skrivarvegen, heiter det i utgreiinga.

Tek for lang tid

Vidare vert det vist til at ein prosess med å få opna Borggata for trafikk vil ta fleire månadar, grunna naudsynte høyringsrundar til grunneigarar og offentlege instansar og etableringa av trafikksikringstiltak. Slik at eit vedtak om opning av gata tidlegast vere på plass ved årsskiftet.

– Reint praktisk vil det vera uråd å få dette til innan veg og fortau står ferdig ved årsskifte, skriv rådmannen.

Då er vegarbeidet med «Grisarompo» i ferd med å avsluttast, og poenget med vegopninga vil difor vere mindre aktuelt.

– I innbyggjarforslaget heiter det at arbeidet i Skrivarvegen er sagt skal vera ferdig til april/mai 2017. Det er for så vidt rett, men ifølgje prosjektleiinga vil veg, fortau og asfaltering i Skrivarvegen vera ferdig rundt årsskiftet. Det som står att til våren er i hovudsak ferdigstilling og såing av grøntanlegget.

- Annonse -