Nils Magne Blålid er ein av tre SV-politikarar som vil ha lovlegkontroll av vedtaket om Stord maritime museum. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Meiner det ikkje er grunnlag for lovlegkontroll for vedtaket om å halde tilbake midlane til Sunnhordland museum.

Det var SV-politikarane Nils Magne Blålid, Hilde Hauglid og Vegard Moe, som i slutten av februar fremsette krav om lovlegkontroll over kommunestyret sitt vedtak om å halde tilbake løyvinga på 520 000 kroner, som var budsjettert å gå til Sunnhordland museum.

Rådmannen meiner vedtaket kommunestyret gjorde ikkje er ei «realitetsavgjerd», og at vedtaket difor ikkje kan få noko rettslege påverknader for Stord kommune. Det grunngir han med at det ikkje står i budsjettet kva tidspunkt i 2017 at løyvingane til museet skal utbetalast, og at vedtaket berre er ei utsetjing.

Handsamast i ny sak

Rådmann Magnus Mjør, foto: Stord kommune

Vidare skriv han at dersom musea ikkje har kome fram til semje innan 15. april, må spørsmålet om løyvingane bli handsama i ei ny sak for kommunestyret.

Kommunestyret vedtok førre månad at pengane skulle haldast tilbake fram til 15. april, der formålet skulle vere at eit nytt avtaleverk skulle bli laga for vidare drift ved Stord maritime museum.

- Annonse -

Seinare er det kjend at Sunnhordland museum har nekta å gå i møte med Stord maritime museum, så lenge SV sitt framlegg om lovlegkontroll er til handsaming.

Ulovleg?

Lovlegkontroll betyr at tre eller fleire medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjerder trefte av folkevalde organ inn for departementet til kontroll av om avgjerda er lovleg. Departementet har delegert sitt mynde i slike saker til Fylkesmannen. Krav om lovlegkontroll vert sett fram for det organet som har treft den aktuelle avgjerda.

Dersom kommunestyret opprettheld avgjerda, skal saka sendast over til Fylkesmannen.

Nils Magne Blålid (SV) ønskjer ikkje å kommentere rådmannen sin innstilling, då han ikkje har fått høve til å lese dokumentet.

- Annonse -