Symjehallen i kulturhuset står føre omfattande rehabiliteringsbehov. Foto: Stord kommune
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Behovet for rehabilitering av symjehallen i kulturhuset kan vere av eit slikt omfang at ein bør vurdere å byggje eit nytt basseng, skriv rådmannen.

Eigedomsavdelinga i Stord kommune melder at det i nær framtid vil melde seg større rehabiliteringsbehov i bassenget i kulturhuset. Problema står i kø:

* Bassengkroppen og fuginga er i ferd med å forvitre
* Ny lekkasje i vår
* Vindaugskarmane er i ferd med å rotne opp
* Heile vindaugsfasaden treng fornyast

Dette kjem i tillegg til større rehabiliteringar som har blitt gjort dei siste åra. For to år sidan var bassenget stengt heile sommarsesongen grunna lause takplater, og i fjor vart bassenget kortvarig stengt grunna eit øydelagt ventilasjonsanlegg.

Rådmann Magnus Mjør. Foto: Stord kommune

Kan vere nødvendig å bygge nytt

Summen av dette gjer at kommunen no er begynt å rekne på om det kan vere meir lønsamt å legge ned den 40 år gamle symjehallen for godt, og heller bygge eit nytt basseng.

– Det må utarbeidast ein tilstandsrapport for å få oversyn over den faktiske situasjonen. Behovet for rehabilitering kan vere av eit slikt omfang at ein bør vurdere å byggje eit nytt basseng, skriv rådmann Magnus Mjør.

- Annonse -
- Annonse -

Men rådmannen har dårleg tid. Det er nemleg ei anna basseng-sak som politikarane må ta stilling til i haust, nemleg om det skal byggast eit nytt basseng knytt til nye Nysæter ungdomsskule.

Politikarane har tidlegare vedteke at dagens basseng skal vidareførast i den nye skulen, men i eit ferskt notat laga av arkitektane bak skulen anbefalar dei sterkt å rive den eksisterande symjehallen ved skulen og heller bygge opp ein ny.

- Annonse -

Det grunngir dei mellom anna med manglande universell utforming, kompliserte byggtekniske forhold og høge rehabiliteringskostnadar.

Må jobbe kjapt

For å sikre framdrifta av ungdomsskulen må dette spørsmålet avklarast i løpet av hausten.

Rådmannen har difor sett ned ein prosjektgruppe som skal ta stilling til heile basseng-tilbodet i byen, inkludert bassenget i Rehab-senteret. Spørsmåla som skal avklarast er:

– Er modellen med tre basseng i kommunen føremålstenleg?
– Bør ein samle dei kommunale bassenga i eitt bygg?

Gruppa som skal vurdere saka består av einingsleiar i Stord kommunale eigedom, Arne Bjelland, kommunalsjefane Lovise Vestbøstad, Knut Gram og Mariann Jacobsen Hilt, og einingsleiar i kulturhuset Herdis Belsvik.

– Det må haldast stram framdrift på arbeidet, oppmodar rådmannen.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -