Arkivfoto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Vedtaket som NMK-komiteen gjorde tysdag var i hovudsak i tråd med innstillinga frå rådmannen .

Det var ein omstendeleg prosess i dagens møte i næring, miljø og kultur-komiteen, då saka om framtida til Stord maritime museum var til handsaming. Etter lange diskusjonar og formuleringar kom komiteen til slutt fram til eit vedtak i fellesskap.

Komiteen vil at kommunen skal betale husleiga til det maritime museet fram til 1. oktober, då dei får frist til å finansiere eit alternativt driftsopplegg med betydeleg redusert kommunalt tilskot.

Plaster på såret

Vedtaket er i tråd med rådmannen sitt framlegg i saka, men i tillegg ønskte komiteen å gi eit plaster på såret til Sunnhordland museum. Siste punkt i saka vert at komiteen på slutten av året vil gi eit tilskot på slutten av året som ein del av dei vel 80.000 kronene komiteen rår over.

Kjetil Eldøy (Ap) og Odd Stuve Rommetveit (V) var kjend ugild i handsaming av saka grunna deira medlemskap i utval knytt til den maritime samlinga.

- Annonse -
- Annonse -

Rådmannen var tydeleg på at innstillinga hans tok sikte på ei avvikling på slutten av året. Kor dyrt dette eventuelt blir for kommunen har ein ikkje oversikt over.

– Det er ikkje laga nokre detaljerte køyrereglar for å leggje museet ned. Difor ligg det eit forslag om deponi utifrå at ein må plassere utstyret. Men det vil nok kome fleire rekningar, sa rådmann Magnus Mjør.

- Annonse -

Snarleg frist

Sjølv om det i vedtaket står at den maritime samlinga har frist til 1. oktober for å kome med nytt forslag til drift, peika Mjør på at dette bør vere klart tidlegare dersom kommunen skal kunne bidra med løyvingar over neste års budsjett.

– Dei må ha eit opplegg klart til august/september dersom det skal kome inn i budsjettet for neste år. Då blir lokala sagt opp, og ein har 110.000 igjen til rydding og flytting, sa Mjør.

Her er vedtaket som komiteen gjorde, og som blir sendt over til kommunestyret for endeleg handsaming:

Framlegg til innstilling:

  1. Stord kommunestyre verdset det arbeidet som gjennom mange år er lagt ned for å ta vare på regionen sin maritime kulturarv. Kommunestyret beklagar at Sunnhordland museum ikkje har villa medverka til å få på plass ein samarbeidsavtale med det maritime museet.
  2. Stiftinga Stord maritime museum får frist til 1. oktober 2017 for å fremja eit alternativt driftsopplegg. Kommunestyret føreset at eit slikt opplegg omfattar eit betydeleg redusert kommunalt tilskot, og at det i tillegg til budsjett skisserer eit opplegg for fageleg og administrativ tilknyting og trong for deponi. Stord kommune kan vurdera å medverka til å sikra deler av samlingane gjennom å stilla til rådvelde deponi. Kommunen vil inntil vidare drift er avklara betala det maritime museet si husleige på Nattrutekaien. Stiftinga Stord maritime museum må også tydeleggjera kva som skal inngå i kva som blir presentert for publikum og kva del av historia som vert formidla.
  3. Kommunestyret ber samstundes Stiftinga Stord maritime museum om å vurdera grunnlaget for stiftinga og gåva frå Oma-familien på bakgrunn av at det ikkje lenger ligg føre eit samarbeid med Sunnhordland museum. Stord kommune er i utgangspunktet innstilt på å vidareføra Stiftinga Stord maritime museum som ei eigarstifting.
  4. Stord er som vertskommune for Sunnhordland museum oppteken av at museet har tenelege rammer for drift og utvikling. Kommunestyret er innstilt på å vidareføra driftsstøtta på dagens nivå, tilsvarande tidlegare øyremerka tilskot til stilling som museumskonservator. Kommunestyret ser positivt på at fylkeskommunen vil gå gjennom drifta av museet og setta museet i stand til å løysa dei regionale oppgåvene. Stord kommune vil utmåle framtidig generelt driftstilskot til museet ved rullering av budsjett og økonomiplan 2018.Stord kommune er oppteken av at vår maritime og industrielle historie vert synt fram i full breidde, og ønskjer å vera ein konstruktiv bidragsytar og tilretteleggjar for at det skal skje på Stord. Dette er eit føremon om lokale samlingar kan gå i dette arbeidet (t.d. Wickmann-smio, utstillinga på verftet, Oma-samlinga m.m. der Sunnhordland museum har det museumsfaglege ansvaret).
  1. Kommunestyret oppfordrar til at Sunnhordland museum tek eit særleg ansvar for å etablere eit godt samarbeid med dei frivillige musea i kommunen og resten av regionen.
  2. Sunnhordland museum er regionsmuseum og har mange ulike oppgåver. Som dei tilsette utfører på ein svært god måte. For å styrke dette arbeidet vil NMK gje eit tilskot på slutten av året.