Planarbeidet i Sagvåg har vore utsett lenge grunna kapasitetsmangel i kommunen.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Dette er veldig uheldig, seier Sigbjørn Framnes (Frp).

Kommunedelplanen for Sagvåg/Litlabø skulle ha vore til politisk handsaming i mai 2017. Men grunna manglande søkjarar gjennom fleire runder med utlysing av stillinga som kommuneplanleggjar vart saka utsett.

Så blei Andreas Moe Larsen tilsett som kommuneplanleggjar hausten 2017, og rådmann Magnus Mjør sa då om planen at «No reknar eg me me kan setje meir trykk på planlegginga».

Andreas Moe Larsen. Foto: Eide Fjordbruk

Måtte prioritere skulebruksplanen

No vert planen utsett endå meir, og kan i verste fall bli to år forsinka samanlikna med den opphavlege fristen.

– Status er at me hadde ein ambisjon om å bli ferdig med eit utkast i år. Det har me meldt om at det rekkjer me ikkje, seier kommuneplanleggjar Andreas Moe Larsen i Stord kommune.

Det er den akutte kapasitetssituasjonen ved grunnskulane Langeland og Leirvik skular som gjer at planarbeidet i Sagvåg/Litlabø vert utsett.

- Annonse -
- Annonse -

– Den største grunnen er at me har måtta priortert oppstart med skulebruksplanen i haust. Det blei prioritert i kommunestyret at den skulle rullerast. Me har jo ein avgrensa plankapasitet i kommunen. Me har har rett og slett ikkje høve til å gjere alt samtidig.

– Kva tid vil planen vere ferdig?

– Eg har ikkje det heilt klart endå. Me jobbar på med det og skal sjølvsagt få det ferdig så fort som mogleg. Men eg har ikkje noko eksakt dato.

– Blir det før sommaren?

– Jau, me har ein ambisjon om å få dette til før sommaren. Eg har absolutt forståing for at folk byrjar å bli utålmodige. Eg har ikkje problem med å sjå det.

Dermed må utbyggjarar og andre som ønskjer å gjere større satsingar i bydelen smøre seg med endå meir tålmod.

- Annonse -
Ved innseglinga til Sagvåg, på Flatholmen, er det planar om bygging av 50 leilegheiter. Men først må kommunen rullere kommunedelplanen.

Stord24 har tidlegare skrive om fleire planlagde bustadprosjekt nær Sagvåg sentrum, blant anna eit leilegheitsprosjekt ved den nedlagte ferjekaien ved Flatholmen i Sagvåg. Dette er eit av prosjekta som må stå på vent som følgje av at kommunedelplanen ikkje er rullert.

– Me ventar på at kommunen skal bli ferdige med kommuneplanen. Når dei har gjort dette finn me ut om kommunen vil ha bustadar der. I dag er det regulert som småbåthamn, sa utbyggjar Oddbjørn Tveiten til Stord24.

Sigbjørn Framnes. Foto: Stord kommune

– Veldig uheldig

Sagvågsbu og Frp-politikar Sigbjørn Framnes, er svært kritisk til at planen blir lagt på vent endå ein gong.

– Det er ikkje bra å skyve endå meir på denne planen. Det er jo med å bremse utviklinga. Når du ønskjer å gjere tiltak må du jo vente på planverket når det er på trappene. Dette er veldig uheldig.

Framnes meiner utsetjinga av planen gjer at Sagvåg blir ein mindre attraktiv stad å investere.

– Viss du skal få folk til å investere i Sagvåg så må dei vite kva areal som kan nyttast. Når då det ikkje blir fullført så kan det vere at det får uheldige verknader. Me har etterlyst dette gang på gang, og eg føler det er «lett» å utsetje denne planen.

– Men er det ikkje politikarare som no har vedteke at skulebruksplanen skal prioriterast?

– Skulebruksplanen er viktig, men det kan vere at me hadde støtt oss på å omprioritert folk med plankunnskap i kommunen for å halde oss til fristane. Hadde det vore vilje hadde det vore moglegheit. Det må vere større fleksibilitet i kommunen for å få dette til.

– Samtidig burde utfordringane med skulekapasiteten blitt fanga opp av kommuneleiinga mykje tidlegare. Det synest eg er skuffande, seier Framnes.

- Annonse -