Apotek 1 på Heiane Storsenter sto for sju av dei 13 utleveringane pasienten fekk av A-preparat i løpet av halvannan månad i fjor. Foto: Apotek 1
- Annonse -

Ein overlege ved Stord DPS varsla Legemiddelverket etter eit svært høgt uttak av A-preparat for ein av pasientane.

Pasienten klarte å få ut fem gonger fleire tablettar på fire apotek på Stord og Bømlo enn kva legen hadde skrive ut.

Pasienten henvendte seg til Apotek 1 på Heiane, Amfi Stord og på Bømlo, samt Vitusapotek i Leirvik sentrum totalt 13 gonger i løpet av ein periode på halvannan månad for eitt år sidan.

– Me stiller spørsmål ved kontrollrutinar og eventuelt manglande varslingssystem som gjer at eit slikt uttak er mogleg, skreiv overlege Eva Tarasova ved Stord DPS som varsla om saka overfor Legemiddelverket i vår.

Blir definert som narkotika

I løpet av dei 13 besøka fekk pasienten ut sju pakkar Rivoltril-tablettar og seks pakkar Elvanse-tablettar, som begge er preparat som er sterkt avhengigheitsskapande. Totalt innehaldt desse pakningane 390 tablettar.

Begge desse legemidlane er definert som A-preparat, som blir definert som narkotika av norske legar. I felleskatalogen står det følgjande om preparata:

- Annonse -

«Bør forskrives med forsiktighet ved tidligere stoffmisbruk eller avhengighet. Toleranse, ekstrem psykologisk avhengighet og alvorlig sosial hemming har forekommet ved misbruk av stimulerende legemidler.»

– Har vist dårleg skjønn

Alle dei fire apoteka har sendt inn ei forklaring for korleis det kunne skje at pasienten fekk skriev ut fem gonger så mykje legemiddel som det han eller ho hadde resept for. Nokre av dei opplyser at interne rutinar ikkje blei følgt.

– Både når det gjeld Ritalin og Elvanse har det heilt klart blitt utlevert for mykje i forhold til tidsaspektet og mengda som er skrive ut. Her har fire apotek i området følgt dårleg med, og ikkje følgt rutinar og vist dårleg skjønn ved utlevering av A-preparatar, vedgår apotekar Einar Fjelldal ved Apotek 1 Heiane.

Dette apoteket står for heile ni av dei 13 utleveringane. Fjelldal legg seg flat overfor Legemiddelverket.

Apotekar Einar Fjelldal ved Apotek 1 på Heiane Storsenter legg seg flat. Foto: Heiane Storsenter

– Når det gjeld Apotek 1 Heiane så har me inga unnskuldning. Eg hugsar nokre historiar om attgløymde medisinar på hytta, men det forklarar ikkje aleine eit så høgt uttak. Når det her gjeld A-preparatar er det heilt klart at me burde ha reagert.

– Rett og slett for ille

Han viser til at det ikkje finst noko varslingssystem som registrerer eit så høgt uttak, og at dette må fangast opp manuelt.

– Sjølv om det er ein manuell jobb å følgje med på uttaket, er det oversikteleg og greitt i dagens system. Eg har underetta mine tilsette om saka. Slike ting kan ikkje gjenta seg. I ein ekstremt travel apotekerkvardag kan det skje feil, men dette var rett og slett for ille, skriv Fjelldal.

– Kvilar eit ansvar på forskrivaren

Apotekar Steinar Vik ved Apotek 1 på Amfi Stord, seier også at dei vil gjennomgå rutinar. Men han kjem også med kritikk mot legen som har skrive ut ein resept som omfattar svært mange pakningar av preparata.

– Det kvilar også eit ansvar på forskrivaren om tett oppfølging av pasientar ved forskriving av dei aktuelle preparata. Dersom den tette oppfølginga avdekker mistanke om overforbruk, bør forskrivaren etter mitt skjønn vere tilbakehalden med å forskrive 1400 tablettar i éin og same resept, skriv Vik.

Legemiddelverket konkluderer med at alle dei fire apoteka burde ha reagert, og viser at dei har plikt til å vise særleg aktsemd ved utlevering av slike reseptar.

– Dei fleste apoteka oppgir at dei skal gjennomgå rutinane på nytt, noko me forventar av alle dei involverte apoteka, skriv sakshandsamar Siv Elisabeth Haugen i Legemiddelverket.

- Annonse -