Det første kommunestyret etter Harry Herstads død blei markert med minneord frå fung. ordførar Jakob Bjelland og eitt minutts stillheit. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Kommunestyret meiner rådmannen sitt forslag om innføring av gjeldstak vil gjere svekkja handlingsrommet for politikarane.

Det var ein komplisert og omstendeleg diskusjon i kommunestyret i dag om kor vidt kommunen skulle binde seg til strenge økonomiske styringsreglar for dei neste åra.

Formannskapet gjekk vekk frå punktet om gjeldstak frå 2021 frå rådmannen si innstilling. Men i kommunestyret la Venstre fram forslag om å innføre gjeldstak allereie i denne perioden. Han fekk støtte av Høgres Liv kari Eskeland.

– Sterkt bekymra

– Eg er sterkt bekymra for den gallopperande gjeldsutviklinga me har sett. Og det krevjer at me som kommunestyre må snu kvar ein stein og finne måtar å få ned denne gjelda på. Me meiner 2021 sannsynlegvis er for seint. Viss me ikkje gjer noko i denne perioden for å få ned gjelda, vil me binda framtidige kommunestyre på hender og føter og dei vil ikkje kunna få gjort nokon ting.

Nils Magne Blålid (SV) meinte eit gjeldstak i inneverande periode ville gjere det vanskeleg å få gjort investeringane kommunen har framføre seg dei neste åra.

- Annonse -

– Viss me går inn for eit gjeldstak gjer me det veldig vanskeleg for oss sjølv å greie desse investeringane, sa Blålid og synte til bygging kommunale bustadar, sjukeheimsutbygging og ny ungdomsskule på Nysæter.

Eskeland svarte at dette kunne løysast med auka privat utbygging. Men framlegget var fånyttes. Framlegget til Venstre fall med 12 mot 24 røyster. Dermed blir det ingen gjeldstak i Stord kommune.

Eigedomsskatt til drift

Det var ingen overrasking at koalisjonen støtta rådmannen i å opne for at inntil 11 prosent av eigedomsskatten kan gå til vedlikehald, då dette var det dei gjekk til val på. Også her kom Eskeland (H) med sterke protestar.

– Dette var eitt av prinsippa då me innførte eigedomsskatten at eigedomsskatten ikkje skulle nyttast til drift. Me meiner dette vil svekke vår evne til å investere, og meiner vedlikehald må gjerast innanfor den ramma me har i budsjettet utan å nytte eigedomsskatt.

Partia måtte ta eit gruppemøte på 10 minuttar for å bli samde om kva dei skulle røysta. Det enda også her med at koalisjonen fekk det som dei ville, med 22 røyster for og 14 i mot. Dermed vil det for første gong bli nytta eigedomsskatten til drift, og ikkje berre investeringar sli det har vore sidan skatten vart innført.

- Annonse -