Kraftig inntektsauke for Aker Solutions – doblar driftsresultatet