- Annonse -

Ferjesambandet Kvinnherad  – Stord er igjen under utgreiing, tilrådinga ser ut til å bli at ein skal vidareføra det kontroversielle sambandet over Halsnøy og forkorta dette med store inngrep i natur- og bustadområde til følje. I neste utgåve av «Silingsrapporten» må vi finna meir om framtida og ein meir balansert presentasjon av alternativa.

Av: Harald Fatland
Sivilingeniør, Oppegård. Med bakgrunn frå Stord og Halsnøy

Fylket er oppdragsgjevar, konsulentar står for metodikk og det faglege medan offentlege tenestemenn og lokale politikarar gjev informasjon og synspunkt. «Silingsrapporten» versjon 9.3.2018 frå firma Helge Hopen AS er profesjonelt utført både kva gjeld metodikk og presentasjon.

Eit godt grunnlag for å koma fram til dei beste konklusjonane – berre innhaldet er komplett og korrekt. Men etter kvart som ein les gjennom er det tydeleg at visse alternativ har fått ei mangelfull handsaming.

Konsulentane må jo støtta seg til politikarane og andre som deltek i arbeidet. Politikarar er jo per definisjon ikkje nøytrale på alle saksområde –  er det slik at kortsiktige og lokale omsyn får lov til å dominera? Eller er ein berre låst fast i at «nedkorting» – det betyr å korta ned dagens ferjestrekning frå Halsnøy.

Det strategiske og framtidsretta alternativet: Mykje meir enn Sunde – Jektevik!

Etter mi meining er det no interessant å diskutera to hovudalternativ. Det første er i rapporten kalla K2, som er likt dagens løysing ved at ein framleis legg sambandet om Halsnøy, men ein skal no byggja nye ferjestø – på Klosterneset og i Sævarhagen. Dette er tilrådinga i rapporten.

- Annonse -

Det andre hovudalternativet er kombinasjonen av dei alternativa som er kalla K4 og K5. Sjå «Eit framtidsbilde å samla seg om!»

Under delmål 1 er det presisert at ein også skal gjera strategiske vurderingar (framtidig transportsystem osb). Rapporten omtaler K5 (ferje mot Huglo) og det er tydeleg (side 20) at ein finn dette interessant.

Her står: «Sambandet vil vera kort og effektivt og gje grunnlag for god driftsøkonomi. …..Dersom ein ser på dette som ei aktuell framtidig løysing vil det vera naturleg å søkja å avgrensa investeringane i ein første fase..»

Her tenker ein på K4 (Sunde-Jektevik), det billigaste alternativet, dette er stadfesta. Samtidig seier ein indirekte at det vil vera unaturleg å velja K2 (Klosterneset – Sævarhagen) dersom ein ser på K5 som ei aktuell framtidig løysing.

Likevel, når ein kjem til oppsummering og evaluering, meiner ein at K4 er det minst attraktive alternativet for trafikantane. K4 får 1-2 poeng medan K2 får 4 poeng. Kombinasjonen av K4 og K5 blir ikkje poengvurdert, og det er overraskande både ut frå omtalen på side 20 og ut frå det store lokale engasjementet som politikarane er godt kjent med og fleire også involvert i.

Grundigare og meir balansert evaluering naudsynt

Når ein studerer rapporten nærare kan ein hevda at den på mange punkt styrer tydeleg mot alternativ K2 og vekk frå K4 og K5.

Ein del av faktagrunnlaget bør også sjekkast. Det at forslaget om ferjeterminal i Sævarhagen vil føra til opprivande og langvarig strid, korleis tel det? Men heldigvis har deltakarar i politisk referansegruppe reagert. I innstillinga frå møtet 4.4 står det: «Når det gjeld K4, Jektevik – Sunde … representantane frå Stord ber om at dette alternativet også vert utgreia i Kommunedelplanen.»

Samtidig ser vi at viktige fakta i samband med K2 (Klosterneset – Sævarhagen) er utelate. Sjå «Er det på tide å «pensjonera» Halsnøy-sambandet?».

Vi ser fram til ein meir komplett og balansert rapport der ein også tek med kombinasjonen av K4 og K5 som eit alternativ.

Utbygging i fleire trinn

Først etablerer ein K4 – ferjesamband mellom Sunde og Jektevik med direkte knyting mot dagens E39 og 36 avgangar med Kystbussen kvart døgn. (K4, sjå grå stipla strek i figuren)

Når brua over Langenuen er klar (sørlig kryssing, frå Jektevik til Hodnaneset) forkortar ein ferjereisa gjennom å legga ned Sunde – Jektevik og etablera ei ferje til Huglo og veg vidare til søre Tysnes og E39.

Samtidig har ein fått veg til Huglo og Skorpo.

Ferjefritt må vera målet

Dette sambandet, K5, kan til slutt bli ferjefritt – det beste grunnlaget for nærings- og folkevekst!

Dersom ein går for K2 – veg framleis over Halsnøy –  er det lite realistisk at sambandet kan bli ferjefritt. Det vil då vera ferjefritt mellom Stord og kommunar i sør, vest og etter kvart også i nord, men ikkje i aust mellom Stord og Kvinnherad.

Ved å etablera K5 som ei effektiv knyting mot E39 har ein samtidig bygd ein viktig del av Sunnhordlandsdiagonalen, det blir då lettare å finansiera den fram til Åkerfjorden og E134. Med K2 kan ein gløyma Sunnhordlandsdiagonalen!

Når kan ein koma i gang?

Ferje Sunde – Jektevik kan etablerast svært raskt. Men når kjem E39-brua over Langenuen, først må ein vel avklara om det blir Bjørnefjordbru eller indre trase? Nei, ved å leggja Langenuenbrua i sør kan ein velja fritt korleis E39 skal gå vidare nordover.

Langenuenbrua, og E39 langs Stord, kan difor byggjast sjølv om vegen vidare ikkje er bestemt, og samtidig kan ein starta arbeidet med K5. Når Langenuenbrua er klar får den trafikk med det same frå ferja mellom Jektevik og Hodnaneset som då blir lagt ned. Ein kan også forkorta K4-sambandet ved å la ferja frå Sunde gå til Hodnaneset i staden for til Jektevik. Og etter ei stund vil Huglo og Skorpo ha vegsamband, då kan endå ei ferje leggast ned.

Søre Tysnes blir viktig! Også fordi store område blir meir tilgjengelige for næringsutvikling, busetting og friluftsliv.

Stort engasjement

Det er mange som har sett at dette er eit spennande framtidsbilde og det er stort lokalt engasjement. Næringslivet går inn for Sunde – Jektevik, og utflytta Kvinnherad-studentar har også engasjert seg for Jektevik. Eigne organ er etablert, og ein bruker pengar på eksperthjelp, også i form av konsulentrapportar og informasjonsfilmar.

- Annonse -