Frå fjorårets Comalapa-tur. Heilt til venstre: Viseordførar i Comalapa German Cutzal, Jan Morten Wiland Nesse og Jacob Bjelland.
- Annonse -

LESARBREV: Venskapsforeininga Stord-Comalapa ser tilbake på eit innhaldsrikt 2017, med delegasjonstur til Guatemala, Comalapa-kveld på biblioteket og solidaritetsaksjon på Stord vidaregåande skule.

Venskap Stord-Comalapa blei starta i 1989 gjennom eit samarbeid mellom Stord kommune, Comalapa kommune, Kirkens Nødhjelp og andre. I 2017 realiserte me eit felles prosjekt om læring og miljø saman med venene våre i Comalapa. Det noverande prosjektet omfattar miljølære og skogplanting i Comalapa.

Visjonen i  dette prosjektet har vore å bevisstgjera alle om kor viktig bærekraft og miljøvern er. Ein av aktivitetane har vore planting av tre, og venskapsinstitusjonane til Litlabø, Rommetveit, Tjødnalio, Furuly barnehage og Stord brannvesen har engasjert seg i prosjektet, og slik får mange på Stord delteke.

Prosjektet skulle eigentleg berre vara eitt år, men venskapskomiteane vil gjerne vidareføra arbeidet, dette grunna dei gode resultata me har fått gjennom samarbeidet. Kommunestyret i Comalapa også har sett nytta av det venskapskomiteane har utretta og vil sjå på moglegheiter for utvida samarbeid.

Ny Comalapa-delegasjon

Som ein del av prosjektet, og for å halda varm kontakten med Comalapa, sendte me ein delegasjon til Comalapa i Oktober 2017. Saman med denne delegasjonen reiste òg Varaordførar Jakob Bjelland og einingsleiar for Stord sjukeheim Esther Aasen Bjelland.

Delegasjonsreisa blei lagt til same tid som Sunnhordland og Fotefar arrangerte lesartur til Guatemala; ei reise som gjekk innom Comalapa. Det var tydeleg at ordføraren i Comalapa sette pris på besøket, og varaordførar Jakob Bjelland fekk symbolsk overrekt nøklane til byen og diplom som æresgjest.

- Annonse -
- Annonse -

Under opphaldet var det også eit formelt møte med ordførar og kommunestyret i Comalapa som presenterte sine planer og aktivitetar. Noko av det viktigaste dei arbeider med er å ta vare på miljøet, spesielt i form av skogplanting. Dette er særs viktig for å halde på jordsmonnet og unngå jordras.

Jenter frå Comalapa. Foto: Jan Morten Nesse

Vern av vassressursar

Venskapskomiteen i Comalapa er interessert i å samarbeide med Comalapa kommune om dette. Eit anna viktig tema for Comalapa kommune er vern av vassressursane og avfallshandtering. Saman med varaordførar German Cutzal, andre representantar for kommunen og venskapskomiteen fekk varaordførar Jakob Bjelland vitja vassinntaket til Comalapa som ligg i eit naturskjønt område i  grenda Payá, nokre kilometer utanfor sentrum i Comalapa.

Dei som var i Comalapa 25. Oktober 2017 fekk oppleva den flotte jubileumskonserten som ungdomssymfoniorkesteret – La Orquestra Sinfónica Júvenil/Pentgrama framførte. 2017 er eit merkeår for venskapsarbeidet fordi  musikksamarbeidet mellom Stord, Comalapa og Guatemala by har 20-årsjublieum.

Det er også ti år sidan ungdomssymfoniorkesteret vart oppretta. I haust vart det organisert ei kronerulling på Stord, og på konserten kunne Torger M. Tvedten overrekka 1.100 dollar til dirigent Byron Curruchich som var svært takksam for gåva. Pengane har mellom anna blitt nytta til fiolinstrenger, notestativ, opptaksutstyr og skap til oppbevaring av instrument.

Rørande minnestund

Sidan sist besøk i Comalapa i 2014 har tre sentrale personar i venskapskomiteen i Comalapa gått bort: Demetrio Calí, den fyrste leiaren i venskapskomiteen i Comalapa, Aura Sotz, styremedlem dei fyrste åra og Alejandro Ramirez, marimbaspiller, sentral i musikksamarbeidet frå 1997. Alle har gjesta Stord og har mange vener her.

Delegasjonen deltok på ei rørande minnestund i heimen til Demetrio Cali, saman med kona Carmen og storfamilien. Det blei sagt mange godord om mannen som frå 1989 til sin død i 2016 var ein nøkkelperson i venskapskontakten med Stord. Etterpå blei gravene til alle tre vitja på kyrkjegarden saman med familiane. Det blei sagt fram minneord, lagt ned blomar, og Torger M. Tvedten hadde med sand frå Stord som blei gitt til familiane for å strøast på gravene.

Alt i alt var besøket i Comalapa svært vellukka. Vener som har kjent kvarande sidan dei fyrste besøka i 1993 og 1994, og seinare besøk, fekk forsterka venskapen, og mange nye venskap blei knytt.

Venskapen lever vidare

Dei seinare åra har Venskap Stord-Comalapa arbeidd med ulike prosjekt, og me har arbeidd for å oppretthalda kontakten mellom kommunane og i venskapsorganisasjonen. I 2018 skal me halda fram med prosjektet som omhandlar læring og miljø, der skogplanting er ein vesentleg del av arbeidet i Comalapa.

- Annonse -

Me set stor pris på at elevar ved Stord VGS for skuleåret 2017/18 valde å gjennomføra ein  solidaritetsaksjon til inntekt for utdanning for born og unge i Comalapa. Sjølve aksjonsdagen var 8.februar 2018.

Under besøket i 2017 vitja delegasjonen leiaren av ADEPAZ Enrique Muchuch og styret som deler ut stipend til ungdom på ungdomsskule- og vidaregåande nivå i Comalapa. 45 ungdomar fekk stipend i 2017. Mange av dei kjem frå landsbyane rundt byen, og stipendet er med å mogleggjere deira skulekvardag, og sikra at dei får fullført utdanninga si, med mål om vidare utdanning. Dette er ein viktig stønad, og elevane ved Stord VGS skal kjenne seg stolte over måten dei positivt har fått innverknad på livet til elevar på andre sida av jordkloden.

Den 19. september 2017, klokka 19:00, arrangerte Venskap Stord-Comalapa, i eit samarbeid med Stord Folkebibliotek, og med stønad frå Fritt Ord ein

Comalapakveld. Målet for kvelden var å setja fokus på venskapen som er mellom Stord og Comalapa kommune. Det var ca. 30 møtte. Mellom anna kom det ein klasse frå Bømlo folkehøgskule si Fokus: Latinamerika-line.

Kristina Rødahl frå Kirkens Nødhjelp var invitert for å snakka om demokratisk rom for sivilt samfunn. Ho hadde særskilt fokus på korleis ytringsfridomen er viktig for lag og organisasjonar som arbeider frivillig, og kva konsekvensar det kan ha i dette demokratiske rommet om usanningar vert spreia. Det var òg ei oppdatering om den politiske situasjonen i Guatemala.

I 2018 planlegg me å følgja opp med liknande møter, som skal vera opne for alle, men særleg retta mot den som har interesse for Latinamerika, verdssamfunnet, demokrati og sivile rettar, og venskapsarbeidet.

Nye styremedlem

Styret har i 2017 vore: Chris-André Elvik; Jan Morten Nesse; Einar Steinkopf ; Elisabeth Kolpus-Økland Bryant; Hannah Belsvik Hansen; Bente Bjelland(Politisk Representant frå Stord Kommune). Vara til styret har vore: Torger Tvedten; Ragnhild Storebø; Gerd Synnøve Fladby; Geir Angeltveit (Vara for Bente Bjelland).

Etter årsmøte kan vi melde om at styret ser slik ut, for 2018:

Chris-André Elvik; Jan Morten Nesse; Einar Steinkopf; Hannah Belsvik Hansen;Tove Karin Linge; Bente Bjelland (Politisk Representant frå Stord Kommune)

Vara til styret er: Torger Tvedten; Ragnhild Storebø; Gerd Synnøve Fladby; Geir Angeltveit (Vara for Bente Bjelland).

Med ønske om eit venskapleg år

Styret i Venskap Stord-Comalapa