Illustrasjonsoto: Wikipedia (CC-lisens)
- Annonse -

Debatt: Å skilje kvinner og barn frå menn er eit syn som ikkje høyrer til samfunnet her på Stord,  skriv Susan H. M. Abdallah.

Stord24 rapporterte i går at rundt 500 muslimar på stord står utan lokale. Det er viktig å kaste lys på saka. Det stemmer, muslimar på Stord og nabo kommunar har behov for ein sosial samlingsplass. Men dette behovet medfører store pliktar.

Først treng me eit klart bilete av kva slags islamsk kultursenter me vil etablere, kva rolla skal den ha i samfunnet, kva mål skal den nå, og kva bodskap skal den formidle. Val av styre/komité av dette islamske kultursenteret er uavklart. Alle muslimar/medlemar skal vere med å velje kven er med i styre. Den er jo offentleg finansiert og skal ha eit demokratiske grunnlag.

Det er umogleg å la være å kommentere på det innhaldet at det er nødvendig å ha ein plass for kvinner og barn å lære om islam, kva med menn? Kan/veit dei alt det dei treng om islam. Kunne me ikkje ha sagt ein læringsplass for vaksne og barn. Det me les her er ein type likestilling, men mellom kvinner og barn. Dette kvinnesyn høyrer ikkje til samfunnet her.

Eit anna krav her er at det er nødvendig med to separerte rom for kvinner og menn. Muslimar i Noreg, både kvinner og menn deltek i samfunnet saman. Vi går på vaksenopplæring i same klasserom, på jobb med andre menn og kvinner. Vi sender barna våre til skulane der gutar og jenter er i same klasserom, og deltek i skuleaktivitetar saman. Men når det er å gå til moskeen/islamske kultursenteret, blir det kvinner på ein plass og menn på ein anna. Her er barn også skilt, jenter følger mødrene og gutar er med fedrane. Kva type dobbelt bodskap sender vi til barna våre, at det å vere muslim er å leve to parallelle liv?

Sist og ikkje minst det å undervise om islam er ikkje den lettaste oppgåve, den er krevjande. Ein må ha nok kunnskap for å ta ansvaret og klare å vidare formidla denne kunnskapen. Misbruk og misforståing av religion kan lett skje og føre til både radikalisering og islamofobi. Islam er ikkje berre ein religion, det er ein måte å leve kvardagen. Respekt til andre, kvinner og barn er fundamentalt i religionen. Den skal ikkje stå i vegen, den skal hjelpe oss gå gjennom kvardagen.

- Annonse -

Susan H. M. Abdallah

Ein av dei 500 muslimane på Stord