Anne-Grete Sandtorv i Stord næringsråd vil ikkje prioritere Miljøgata gjennom sentrum, men er ikkje avvisande til bompenger.
- Annonse -

Debatt: Statens vegvesen viser manglande forståing for næringslivet sine innspel til detaljreguleringsplanen for miljøgata gjennom sentrum, skriv Stord Næringsråd.

  • Av: Anne-Grete Sandtorv, dagleg leiar i Stord Næringsråd

Svar til Lars Tore Martinsen i Statens Vegvesen sin manglande forståing for næringslivet sine innspel til detaljreguleringsplanen av Miljøgata gjennom Leirvik sentrum.

Stord Næringsråd sine innspel til detaljreguleringsplanen gjennom sentrum har peikt på at planen legg opp til radikale endringar utan at konsekvensar for den eksisterande situasjonen og eksisterande planar i sentrum er tilstrekkeleg utgreia.

Innleiingsvis i innspelsbrevet er me tydelig på at det er positivt med oppgradering og utvikling i Leirvik sentrum. At fortau og syklande må ferdast trygt og at tilgangen til sentrum er viktig for alle grupper.

Me etterlyser det overordna arbeidet med «Den tette byen» frå Stord kommune si side, som skulle samla planar for sentrum og sjå desse i ein heilskap.

Stord Næringsråd vart lova å bli involvert i det vidare planarbeidet. Difor gjekk me ut og sa at me ikkje vart høyrt då detaljreguleringsplanen vart lagt ut til 2. gongs handsaming den 26. juni.

- Annonse -

Planen vart utsett i Forvaltningsstyret, og om den kjem opp i nytt møte den 7. september, er det ei klar forventning frå Stord Næringsråd at det i mellomtida er gjort eit stykke arbeid for å få svar på dei merknadene som vart påpeikt og vedtatt i saka i Forvaltningsstyret.

Stord Næringsråd har no hatt møte med Stord kommune i dag, og me har gitt konkrete og detaljerte innspel til planen, og fortsatt etterlyser me konsekvensutgreiing og den overordna planlegginga som «Den Tette Byen» hadde som mål.

 

- Annonse -