Sælevik og Øvrebygda skule er føreslått lagt ned. Foto: Fitjarposten/Fitjar kommune
- Annonse -

Landslaget for nærmiljøskulen meiner Fitjar manglar heimel i kommuneplanen for endring av skulestrukturen, og at dei difor ikkje har høve til å legge ned Selevik og Øvrebygda skular.

Organisasjonen, som har som føremål å kjempe mot skulenedleggingar, har sendt eit åtte sider langt brev til Fitjar kommune der dei argumenterer mot dei varsla nedleggingane av grendaskulane.

– Å endre skulestrukturen, er noko av det mest dramatiske ein kommune kan gjere
mot innbyggjarane sine. Uansett utfall, har vedtaka vidtrekkjande konsekvensar for
born, foreldre, familie elles – og lokalsamfunn, skriv leiar i organisasjonen, Live Herheim.

Det er foreldreutvala og velforeningane ved Øvrebygda og Selevik som har engasjert organisasjonen i saka.

– Blandar lovverk

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) kjem med skarp kritikk mot sakshandsaminga til Fitjar kommune, og meiner kommunen blandar saman to lovverk i handsaminga av skulesaka; opplæringslova og plan- og bygningslova.

– Desse to saksfelta må haldast nøye frå kvarandre, fordi dei har sine særeigne prosedyrar, gjevne i lover og regelverk. Det føreliggjande dokumentet burde dermed ikkje ha vore lagt ut på høyring.

- Annonse -

LUFS peiker på bakgrunn av dette på at Fitjar kommune ikkje har heimel for skulenedlegginga. Dei meiner slik saker må ha heimel i overordna styringsdokument i kommunen, for Fitjar sin del er dette kommuneplanen.

– Alvorleg

Men dei viser til at Fitjar ikkje har ein gyldig samfunnsdel i gjeldande kommuneplan. Den var nemleg sist rullert i 1999.

– Då er det mykje alvorleg, når det viser seg at Fitjar heilt manglar ein oppdatert
samfunnsdel av kommuneplanen, skriv organisasjonen.

Dei åtvarar dermed mot at Fitjar kommune gjer eit forhasta vedtak.

– Dermed heng resten av planverket so å seie i «lause lufta». Kommunen si daglege verksemd kan då lett bli prega av snøgge endringar og politiske kastevindar. Slik skal det ikkje vere.

Skulesjef i Fitjar, John Karsten Raunholm, seier til Fitjarposten at han ikkje har fått lese brevet, og at han difor ikkje har noko kommentar til saka før tysdag.

- Annonse -