- Annonse -

DEBATT: Geir Angeltveit forklarar med tekst og video kvifor han meiner Jakob Bjelland og resten av politikarane tek feil når dei vil opne Osen-krysset for trafikk.

Av: Geir Angeltveit,
Stord Venstre

Det som burde vore ein debatt om dei faktiske forholda rundt miljøgata og krysset i Osen har endt opp med å bli ein hanekamp.

Istedenfor å imøtekoma Statens Vegvesens argumentasjon om tryggleiksbehov så vert representant etter representant støtt av at Statens Vegvesen er så direkte i si varsling.

Geir Angeltveit i Venstre. Foto: Stord kommune

Lov å vere usamde

Me skal naturlegvis lytta til dei innspela som kjem. Derimot har me også lov å vere usamde i det som kjem fram, og det er vårt ansvar som politikarar å vega ulike omsyn mot kvarandre. Me skal også lytta til og vere ombudsfolk for dei framtidige brukarane av denne infrastrukturen, som sjeldan er dei som leverar høyringssvar.

- Annonse -

I drøftinga kring Osen så meinar eg at argumentasjonen for å halda den open manglar, og at faren det skapar er for stor.

Venstre vil skåna syklande born og vaksne frå det som vil bli eit eit unødvendig. uoversikteleg og farleg kryss. Det er rimeleg opplagt ei betre og meir trafikksikker løysing enn å gjere det motsette. Eit samanhengande gang- og sykkelvegnett skal nettopp gjere at meir av trafikken føregår på dei mjuke trafikkantane sine premiss.

Då bør me ikkje leggja inn ein sveitserost av unntak.

Redusert trafikk

Syklistane kjem frå ein sykkeltunnel, rundt ein bygning, og med god hjelpe-fart ned Vikabrekko. Stenging av Osen er i tråd med kommunedelplanen, eventuell «ekstra trykk» på rundkøyringa vil bli tatt ved redusert gjennomgangstrafikk som konsekvens av ny veg mellom Tysevegen og Øvre Sæ, og naturlegvis auka framkome for gåande og syklande.

Ved stenging av Osen kan noverande parkeringsplassar og drosjehaldeplass oppretthaldast. Osen skal vera dimensjonert slik at den framleis óg skal ivareta omsynet til varetransport, utrykkingskøyretøy og tilkomst til Grand Hotell.

I tillegg må ein leggja vekt på at Osen vert eit godt byrom som skal gje god kontakt mellom Kulturhuset/ Amfi/ Bytunet og resten av sentrum

Eg skulle gjerne høyrd frå posisjonen korfor dei spesifikt meinar Osen skal gå tvers over sykkelvegen, trass faglege råd om stenging, vedtekne planar om stenging, og avbøtande tiltak for konsekvensane av stenging, som de sjølv har føreslått. 

  • Delta i debatten på Stord24.no: send innlegg til redaksjonen@stord24.no
- Annonse -