Stine Lise Kvilhaug Thomassen er leiar i fadderstyret på Stord og stortrivst som student på Rommetveit. Men det gjeld langt frå alle som studerer på Stord. Foto: HVL/privat
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Få bussavgangar, dårleg studentmiljø og dårleg kultur- og utelivstilbod er blant årsakane til at mange studentar er misnøgde med Stord som studieby.

Studentsamskipnaden på Vestlandet har nyleg publsert ein stor helse- og trivselsundersøking blant studentane på Høgskulen på Vestlandet, fordelt på campusane i Stord, Haugesund, Bergen, Førde og Sogndal.

Her kjem det fram at Stord er den klart minst attraktive blant studentbyane til Høgskulen på Vestlandet, og hamnar langt under landssnittet innan alle kategoriar.

Dette speiler også att i søkjertala til Stord, som i år gjekk kraftig ned i høve til i fjor.

På spørsmål om kor nøgd studentane er med kollektivtilbodet, utelivstilbodet, helsetilbodet og studentmiljøet i dei ulike studentbyane kjem Stord dårlegast ut. Når det gjeld bustadtilbodet og kulturtilbodet hamnar Stord på nest siste plass.

Vanskeleg å seie kvifor

– Me har snakka litt om denne underøskinga, og om kva me kan gjere. Det er veldig vanskeleg å seie kvifor Stord kjem så dårleg ut på desse målingane. Eg trur ikkje me har noko eksakt svar på det, seier Stine Lise Kvilhaug Thomassen, som er leiar i fadderstyret på Campus Stord.

- Annonse -
- Annonse -

Ho seier det ikkje er første gong trivselen blant studentane på Stord har vore oppe til debatt.

– Dette er noko me har jobba med kvart år. Me må berre jobba vidare med å klare å få alle studentane til å kjenne seg inkludert uansett. Men me veit ikkje heilt kva me skal gjere, me sit litt fast. Me har jo utruleg lyst å gjere slik at alle studentane kjenner seg velkomne.

Stortrivst som student

Thomassen har sjølv budd i studentbustadane på Rommetveit i tre år, og stortrivst som student på Stord.

– Eg stortrivst og vil absolutt anbefale andre å studere her. Me ser jo at andre også stortrivst. Personleg trur eg det mykje betre samhald på mindre stadar, alle kjenner jo nesten alle her.

– Me har jo spekulert i at det er mange pendlarar som studerer her, som ikkje har høve til å ta del i studentmiljøet i same grad som viss dei hadde budd her.

Mange er einsame

Studentane på Stord er også dei som svarar at dei er mest utanfor, isolert og saknar nokon å vere saman med. Heile 33 % av studentane på Stord meiner dette gjeld ofte eller svært ofte for dei.

- Annonse -

Undersøkinga viser også at studentane på Stord er dei som opplyser å ha mest eksamensangst blant studiebyane, 52 prosent av studentane svarte at dei hat hatt hatt svært mykje eller ein del eksamensangst.

På den positive sida er Stord den studiebyen der studentane opplever minst drikkepress. Det er fadderleiar Thomassen nøgd med.

– Stord kjem best ut når det gjeld alkohol. Det er me veldig glade for. Me prøvar å ha fleire arrangement under fadderveka utan alkohol, og me oppmodar aldri til å drikke.

– Me tek dette verkeleg på alvor

Regiondirektør Heidi Aarøe Moe i Sammen Stord/Haugesund seier dei tek resultata på alvor. Foto: Sammen

Regiondirektør for Sammen Stord/Haugesund, Heidi Aarøe Moe, seier dei tek undersøkinga på alvor.

– Dette er veldig viktig kunnskap for oss, som me kjem til å bruke saman med institusjonane for å setje inn tiltak som verkar. Me lovar å ta dette alvorleg.

– Kva kan de gjere for å auke trivselen blant studentane på Stord?

– Det første me må gjere no er å få litt meir fakta om studentane på Stord, for å sjå på kor mange tilreisande det er, kor mange lokale studentar det er, og kor mange heiltidsstudentar det er i forhold til deltid. For det er jo klart at studiebyar med mange tilreisande ikkje heilt kan samanliknast med stadar der det er mange lokale.

Aarøe Moe seier dei no vil jobbe breidt saman med fleire aktørar for sjå kva tiltak ein kan setje i verk.

– Me må gjere grep i samarbeid med kommunen, politikarar og lokalbefolkinga. Me må legge opp til gode diskusjonar, og me har vore opne på at dette er noko me verkeleg skal ta på alvor. Her må ein finne gode løysingar saman.

- Annonse -