Leiar i Utdanningsforbundet på Stord, Tor Jæger Koppang. Foto: Cassandra G. Jespersen/Stord24
- Annonse -

DEBATT: Lærarkrisa og lærarmangelen heng sjølvsagt nært saman med løns- og arbeidsvilkåra i skuleverket.

Av: Jonatan Gniste, hovudtillitsvald,
Anne Margrethe Madtsen, nestleiar
Tor Jæger Koppang, leiar, i Utdanningsforbundet Stord

Offentleg sektor har store utfordringar med å halda på og rekruttera godt utdanna arbeidskraft. I skulesektoren er bruken av ufaglærte høg. I Noreg er den totale lærarmangelen slik at 1 av 5 årsverk vert utført av tilsette utan lærarutdanning.

I Stord kommune vert 11 prosent av lærarårsverka utført av tilsette utan lærarutdanning, det utgjer heile 30 av 271 lærarårsverk i kommunen. Lærarutdanninga både på Stord og i Noreg har få søkjarar, og det er også stor nedgang i søkjartala til ledige lærarjobbar i Stord kommune.

Lærarkrisa og lærarmangelen heng sjølvsagt nært saman med løns- og arbeidsvilkåra i skuleverket.

Norske lærarar vert løna langt under gjennomsnittet for lærarar i dei andre nordiske landa. Like viktig er det at skuleverket er den sektoren i Noreg som i minst grad set pris på høgare utdanning.

- Annonse -

Lærarar (med meir enn 4-årig utdanning) tener i snitt mindre enn alle andre med like lang utdanning.

Dette er eit paradoks, då eit sentralt mål for heile samfunnet er å tilby barn og unge opplæring av høg kvalitet som sikrar alle like mogleikar til å møta dei krav og utfordringar som samfunnet gjev.

Sidan overføringa til KS, har lærarløna stagnert. Seinast i lønsoppgjeret i fjor, vart lærarar i skuleverket nok ein gong nedprioritert. Lærarane si lønsvekst vart på 2.3 prosent, medan lønsveksten for landet totalt vart på 3.4 prosent. Slik kan det ikkje halda fram.

Årsmøtet til Utdanningsforbundet Stord ber om eit lønsoppgjer som sikrar:

Reallønsvekst til alle medlemmer gjennom eit sentralt prosentvis generelt tillegg og at mindrelønsutviklinga for lærarar i skuleverket vert stoppa.

Det er vår tur no!

- Annonse -
Forrige artikkelKvinne køyrde moped i alkorus på E39
Neste artikkel– Eg kan ikkje forstå at me skal kunna akseptera eit sånt svar
Jonas Sætre er redaktør og journalist i Stord24. – jonas@stord24.no