Fredrik Litleskare (H). Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: Tidligere trafikklærer Fredrik U. Litleskare, har ingen forståelse for hvordan Miljøgata skal gjøre det tryggere for syklister.

Av: Fredrik U. Litleskare

Ser av innlegg at Venstres Geir Angeltveit kommer med en del utsagn både om politikere som «trosser» Statens Vegvesens tilrådning og som eg leser Geir Angeltveit sitt innlegg, ikkje hensyntar de myke trafikkanter i form av fotgjengere og syklister.

Stord kommune er en bykommune, med Leirvik som sentrum. I disse dager pågår det en massiv utbygging i form av boligblokker både i Osen, Hamnegata og lengst ute ved Oma Slipp. Noe som i seg selv vil gi en sterk økning i trafikken med de vel 150-160 nye bo-enhetene.

Fra før vet vi at det kan være sterk trafikkbelastning i rundkjøringen i Hamnegata – Vikabrekko generelt og særdeles mye i rushtidene til og frå jobb.

Flere utkjøringer

- Annonse -

En by må ha mer enn én mulig utkjøring frå sentrumskjernen. Ved å stenge Osen og tilsidesette det overveldende flertallet i Stord Kommunestyre holde krysset ved Osen åpent, har man klart akkurat å hindre dette. All trafikk til og frå sentrumskjernen må da kanaliseres i en eneste rundkjøring.

Statens Vegvesen prøver seg med en billig forklaring på at trafikken opp Osen vil bli sterkt redusert når bussene flyttes til den nye kollektivtrafikk-terminalen på «Ritland-eiendommen» og Bandadalsplasset. Det i og for seg burde da være ett argument for å holde Osen åpen med innsvingning i retning Nord, i og med at da vil jo trafikken være særs lav og den påberopte trafikkfaren for syklister og fotgjengere være ytterligere forbedret.

  • Delta i debatten på Stord24.no: send innlegg til redaksjonen@stord24.no

Så til argumentsjonen frå Geir Angeltveit vedrørende trafikksikkerhet. Alle som ferdes i trafikken skal etterleve Vegtrafikkloven, der det blant annet står at alle skal ferdes hensynsfullt og varsomt.

Etterlever alle trafikkantene disse regler, skiltforskrifter og lover vil det i seg sjølv gi sterkt redusert ulykkestall. Med andre ord er den enkelte trafikkant ansvarlig i forhold til dette. Jeg erkjenner selvsagt at barn skal få lov å være barn også i trafikken. Dermed  kan man ikke regne disse som rasjonelle og trafikksikre i denne samanheng før de nærmer seg pubertetsalder. Noe både bilister og syklende vaksne må hensynta.

Uoversikteleg kryss

Argument 1)

«Venstre vil skåna syklande born og vaksne frå det som vil bli eit eit unødvendig. uoversikteleg og farleg kryss. Det er rimeleg opplagt ei betre og meir trafikksikker løysing enn å gjere det motsette. EIt samanhengende gang- og sykkelvegnett skal nettopp gjere at meir av trafikken føregår på dei mjuke trafikkantene sine premiss.»

Her kan ikke Geir ha lest utbyggningsplanen og benyttet seg av den lokale kunnskapen rundt Osen-kvartalet. Fra Hamnegata sin «kulvert» (undergang) vil det minst være 40 meter frem til Osen-krysset, flat veg (etter at Meieritomta er bebygd), og dermed vil farten i seg sjølv for en syklist ha gått vesentlig ned til normal sykkelfart.

Selv Statens vegvesen krever frisiktsoner i ulike lengder i forhold til den eksisterende fartsgrense på den veg det skal svinges inn på. Alle som kommer opp Osen i dag og også etter byggingen av miljøgata, vil være pålagt vikeplikt for kryssende trafikk på Fylkesvegen med vikepliktsskilt og oppmerking. Med andre ord vil også kjørende måtte sette farten ned.

Sikring for fotgjengere som krysser over Osen vil dekkes med gangfelt og da har kjørende opp Osen vikeplikt for disse. Syklister som kommer på særskilt anlagt sykkelveg har vikeplikt for den kjørende og gående  trafikk på den vegen som krysses. Skal bilisten ha vikeplikt for syklisten i gangfelt, må syklisten gå av sykkelen og leie den over gangfeltet.

Vikabrekko

Argument 2)

«Syklistane kjem frå ein sykkeltunnel, rundt ein bygning, og med god hjelpe-fart ned Vikabrekko.»

Jeg har lest planen dit hen at «syklistene» ikke får fart ned Vikabrekko (de skal jo ikkje sykle ned denne bakken), men vil måtte komme ut via «kulvert» (les undergang) under Hamnegata, dermed på samme nivå som toppen av Osen, hvor kryssingen er aktuell. På mitt kart kommer de heller ikke rundt en bygning, men rimelig parallelt med denne. Kanskje vi oppfatter kartet/planen ulikt? Ei heller er det en ren sykkeltunnel, men en sykkel- og gangtunnel. Så allerde i denne «tunnelen» må syklistene vise nødvendig hensyn ovenfor fotgjengere.

Så til selve planen. Jeg er selvsagt tilhenger til at vi skal ha trafikksikre veger for alle trafikkanter, men er av den mening at den vedtatte plan for miljøgata ikke har dette i seg, noe jeg også uttalte fra kommunestyrets talestol under saksbehandlingen.

Trafikkfarlig

Å legge sykkelveg og gangveg tett sammen parallelt, med kun en liten skrå, steinsatt skråning på 25 cm mellom sykkelveg og gangveg, tilsier at skolebarn på vei til og fra skolen, brått kan stige ut i sykkelvegen. Ikke minst i den mørke årstid vil dette være direkte trafikkfarlig.

Vi vet også at i samme tidsrom er det syklister på veg til og fra jobb. Mange av disse syklistene ser på denne daglige turen som ren treningstur og vil ha fart deretter. Jeg er derfor tilhenger av Kari Hope sitt argument (ligger ved som kommentarer til planen) om hvordan syklister og fotgjengere bør adskilles. Legg sykkelvegen langs fylkesvegen og adskill syklende og fotgjengere fysisk med skikkelig skille, slik andre byer har gjort.

Planen legger opp til at det skal etableres sykkelveg langs fylkesvegen gjennom sentrum, fra Osen-krysset og helt opp og forbi Kunnskapshuset i Sæ. Hvor mange som bor i Ådland og ut til Rommetveit som vil benytte seg av den traseen vites ikke, men syklister er som folk flest og velger korteste veg.

Personlig sykler jeg til og fra jobb 3-5 dager i uken. For tiden fra Rommetveit og ut til Kværner Stord. Mitt mest rasjonelle trasevalg er selvsagt inn Borggata ved turnhallen og ut ved dagens busstasjon. Hvorfor skulle jeg velge å sykle over Skrivarvegen, bli stående nede i krysset Skrivarvegen – Fylkesvegen? Når det er langt mer fremkommelig og mer trafikksikkert gjennom Borggata?

Flere vegkryss

Videre legger planen opp til at både syklister og fotgjengere mellom Kulturhuset og opp til Kunnskapshuset må krysse flere utkjørsler/vegkryss som kommer til å ha langt større trafikkbelastning enn den opp Osen, eks ut fra Torget/ Rådhuset (som etter at den gamle utkjøringen fra Postbygget nå skal føres ut her) i tillegg kommer krysset mellom Skrivarvegen og Fylkesvegen. Hva vil du gjøre her Geir Angeltveit for å sikre de «myke» trafikkanter iht ditt argumentet nr 1?

Videre er det lagt opp til mange krysninger over Miljøgata fra den ene siden til den andre i form av gangfelt. Her vil det klart være fare for konflikter når syklende i begge retninger tett inntilherandre, opplever at fortgjengere skal krysse denne over i gangfelt.

Ett spørsmål sitter jeg igjen med. Det er at jeg ser det er to overganger, eller er det underganger fra «Grand Hotell» over til den nye kollektivterminalen?

Som syklist føler jeg meg utrygg i «kulverter» hvor det brått kan komme innsvingende trafikk. Slik som de vi har i dag langs E39 ved Vabakkjen, Ved Heiane inn mot Meatjønn, inn mot Valvatnafeltet osv.

Dårlig håndtverk

Sum summarum. Planen er ett dårlig håndtverk, som slik Stord Høyre bad om, burde vært sendt tilbake for bedre utredning av alternativer. I tillegg burde den hensynta de innsigelser som er kommet fra både næringsdrivende i langs aksen, Stord Næringsråd og næringsdrivende generelt. Det er tross alt de som holder liv i Sentrum.

Planen skal finansieres over «Stord-pakken» i størrelsesorden mellom 150-250 millioner. Med andre ord så er det billistene som skal måtte betale for gjennomføringen av planen. Det virker noe selvmotsigende i og med ved etablering av gode sykkel-og gangveger er det ønskelig å redusert den kjørende trafikk til det minimale.

Jeg synes synd på de småbarnsfamiliene som må transportere sine barn til og fra barnehage, skole og aktiviteter, som dermed blir de som egentlig får den økonomiske belastningen sammen med de næringsdrivende.

- Annonse -