Området som eigedomsforetaket vil selje er markert i grønt på kartet. Kart: NIBIO
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Stord kommunale eigedom ønskjer å leggje til rette for bustadbygging i eit over 150 mål stort areal ved Kvednaneset nord for Rommetveit.

Arne Bjelland i Stord kommunale eigedom kjem med innspelet om å selje eigedomen ved Kyvik overfor administrasjonen i kommunen i høve rulleringa av kommunedelplanen.

Arealet på 153,5 mål er i dag regulert som LMF-område, og må omregulerast dersom bustadbygging skal bli aktuelt.

Treng pengar til drift

– Kommunen treng nye areal som dei kan selje for utbygging av bustadar for å finansiere alle nye eigedomar me har, skriv Arne Bjelland i Stord kommunale eigedom.

Bjelland viser til at området tidlegare har vore regulert som byggjeland og at det har god infrastruktur med skular, veg og fortau, vatn og avlaup, og at det nyleg er sett opp trafo-stasjon som har kapasitet til vidare utbygging.

- Annonse -

– Me ser for oss at det kunne med enkle grep kunne bli gjort om til byggjeland, seier Bjelland til Stord24.

Ferjestø til Kvinnherad

Tomta inkluderer Kvednaneset som lenge har vore ein heit potet i debatten om ny ferjestø. Sjølv om politikarane på Stord har vore negative, så er eit ferjestø ved Kvednaneset framleis høgst på ønskjelista til Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø. Bjelland avviser at tomtesalet er eit innspel i ferjestødebatten.

– Den saka har ikkje eg ta omsyn til, så den får andre bestemme seg for. Dersom Kvednaneset kjem opp igjen som aktuell stad for ferjestø så er det jo berre å leggje innspelet mitt dødt.

Har interesserte

Bjelland opplyser at han allereie har kjøparar som er interessert i tomta. Meir enn det vil han ikkje seie.

– Eg vil ikkje seie meir på noverande tidspunkt, men eg har fått førespurnader.

– Kor mykje ser du for deg å få for tomta?

– Me har ikkje kome så langt at me har sett på verdien, seier Bjelland.

Rulleringa av arealdelen av kommunedelplanen skal bi vedtatt i løpet av 2017.

- Annonse -