Geir Martin Økland er styreleiar i Stord Kristne Skule. Foto: privat
- Annonse -

Stord kristne skule er i full gang med tilsetjing av personell trass i kommunen rår i mot å gi bruksløyve for skulebygget.

Skulen har søkt om midlertidig bruksendring av 1. etasjen i bygget i Podlen i Sagvåg for å starte med skuledrift allereie frå hausten av. Det er politikarane i forvaltningsstyret som skal avgjere saka i neste veke, men i innstillinga frå administrasjonen er kommunelegen kritisk.

– Eg er skeptisk til mange av rammene kring dette tiltaket og skuleeigar må vera medviten om dette. Det vert krevjande å legga til rette for eit godt læringsmiljø under slike tilhøve, skriv kommunelege Lars Helge Sørheim.

Han meiner utearealet på 2000 kvadratmeter er for lite, at det er dårlege sol- og vindforhold på området og at det trafikktryggleiken blir problematisk når den nye vegen til Grunnavågen vil opne.

– Bygget ligg i eit område som er regulert til anna føremål. Det er fleire tilhøve som talar mot slik bruksendring, skriv Sørheim.

Tolkar for strengt

- Annonse -

Styreleiar i Stord kristne skule, Geir Martin Økland, meiner kommunelegen tolkar regelverket for strengt.

– Hovudargumentet hans er at det vert anbefalt 5000 kvadratmeter dersom ein har under 100 elevar. No er praksis på landsbasis at dette er ei anbefaling og ikkje eit krav. Det er svært sjeldan at ein når dette målet for mindre skular, seier Økland til Stord24.

Han viser til at ein tilsvarande kristen skule i Nordhordland med 93 elevar fekk løyve til etablering med eit uteområde på 3100 kvadratmeter, og at Stord kristne skule med planlagde 38 elevar vil ha eit mye større uteområde per elev.

Kommunelegen meiner utearealet ved Podlen i Sagvåg er alt for lite. Foto: Google maps

Økland meiner dei andre argumenta til kommunelegen ikkje held mål.

– Folk i Sagvåg har reagert på at han brukar nordavinden som eit argument. Han seier også at gjerdet vil skygge for sola, men det kan eg ikkje forstå kor han har henta frå. Det er ein skivebom.

– Eg synest samla sett at argumenta hans fell gjennom alle saman.

Har allereie utlyst stillingar

Trass i at godkjenninga ikkje er på plass vart det førre veke lagt ut stillingannonser for rektor, lærarar og kontormedarbeidar/reinhaldar. I utlysinga står det at skulen har leigeavtale i eit bygg «som vi er i ferd med å få godkjent».

– Grunnen til at me tilset folk no er at me ikkje har tid til å vente. Skal me klare å kome i gong til hausten må me berre starte prosessen, sjølv om det kanskje er litt vågalt, seier Økland.

– Kva vil de gjere dersom politikarane seier nei i neste veke?

– Eg forventar at det skal gå då eg ikkje ser nokre argument som skulle tilseie at me ikkje får godkjenninga. Får me ikkje det vil me sjå på kva moglegheit me har for å anke. Eg meiner også at kommunen ikkje bør vere redd for å gje oss løyve, då det er Fylkesmannen som tross alt skal gje oss den siste godkjenninga.

– Men får me ikkje godkjenning frå kommunen så blir det ikkje skule frå hausten, seier Økland.

- Annonse -