Kommunalsjef Knut Gram varslar at det vil vere behov for å vidareføre nattevaktordninga ved dei kommunale bustadane i Åkervikåsen (biletet) og i Apalvegen. Foto: Google maps/Stord kommune
- Annonse -

Stord kommune har fått fleire ressurskrevjande brukarar den siste tida som gjer at dei ikkje klarar å overhelde budsjettvedtaket om kostnadskutt.

I november i fjor gjennomførte politikarane ulike kostnadskutt innan helse- og omsorgstenestene. Eit av dei var å avvikle nattevaktordninga ved bustadane i Apalvegen og Åkervikåsen.

Ordninga er no avvikla i Apalvegen, og er i ferd med å bli avvikla i Åkervikåsen. Men allereie to månadar etter budsjettvedtaket informerer kommunalsjef Knut Gram no at dei har vore nødt til å gjeninnføre nattevaktordninga ved begge stadane. Dette som resultat av at kommunen har fått inn fleire krevjande brukarar den siste tida som har som har behov for omfattande tiltak.

– Me er oppteken av å gjere kostnadseffektive tiltak, og då må me nytte bustadar me har bemanning på allereie. Samtidig ligg det eit politisk vedtak om at me skal nedbemanne. Då vil det bli mykje dyrare å etablere tilbodet på nytt i nye bustadar enn å bruke dei me har.

I tillegg må dei styrke bemanninga på dagtid. Estimert kostnad for tiltaka ved Apalvvegen er 5,4 millionar kroner. I tillegg vil ikkje kommunen greie innsparinga på 1,2 millionar kroner som låg til grunn i budsjettet.

– Me melder i frå at det ligg avvik knytt til budsjettvedtaket og rammene som då blei tildelt. Dette er for å vere tidleg ute og varsle om at her ligg det utfordringar, seier Gram.

- Annonse -

I tillegg til dette kan det verta behov for å styrke tilbodet på Åkervikåsen på Nysæter. Det vil koste om lag 6,5 millionar kroner for kommunen om det ikkje vil bli brukt eksisterande bustadar. Gram viser til at det også kan bli behov for å auka bemanninga og kompetansen i nattpatruljen.

– Presset er knytt til brukarar med veldig spesielle behov. Når det kjem personar langt utanfor dei ordinære tenestene vil det utføre ein stor kostnadsvekst.

Kor mykje den totale kostnaden vil bli, tør ikkje Gram seie noko om.

– Det er vanskeleg å gi ein eksakt sum på dette på noverande tidspunkt. Det er litt avhengig av vedtaka som no skal gjerast, og kor mykje som kan bli refundert frå statens ordning med ressurskrevjande brukarar, seier Gram.

- Annonse -