Brua mellom Os og Tysnes, som utgjer Hordfast. Foto: Statens Vegvesen
- Annonse -

I staden for å trekke store brumodular langsvegfra, kan lasersveising gjere det mogleg å bygge dei største bruene i den ferjefrie E39-traseen på sjølve brustadiet.

Dermed vil ein kunne spare store pengar fordi teknologien fører til mindre manuelt arbeid, og at ein slepp frakta av større brumodular langvegsfra.

Dette betyr i følgje Statens Vegvesen at dei største bruene, inkludert Hordfast-brua mellom Os og Stord, kan bli mellom 0,5 og 1,5 milliardar kroner billigare.

– Bruar krev mykje stål. Mykje stål krev mykje sveising, noko som med dagens teknologi inneberer mykje tidkrevjande manuelt arbeid, forklarar sjefingeniør i Statens Vegvesen, Tore Askeland til Vegvesenet si eigna publikasjon.

Han fortel at den totale innsparinga for heile ferjefri E39-prosjektet mellom Kristiansand og Trondheim kan kome på mellom 5 og 10 milliardar kroner.

Vidare vert det vist til andre fordeler med lasersveise-teknologien enn berre bygekostnaden. Lasarsveising fører til betre kvalitet på sveisinga, mindre materialbehov og auka levetid for prosjektet.

- Annonse -

Askeland seier at praksisen med laserteknologien vil gå føre seg slik at ein set opp midlertidige «fabrikker» på brustaden, og at bruene vert produsenten og montert på sjølve staden.

– Me vil nok bruke nokre år med uttesting på fleire mindre pilotprosjekt, men målet er å kunne bruke teknologien på dei første bruprosjekta som skal byggast i det ferjefrie E39-sambandet.

- Annonse -