Jakob Bjelland (Sp) er engasjert med Vestland-reformen. Arkivfoto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Ingen grunn til å vere smålåtne når det gjeld tenester og arbeidsplassar som skal leggjast til Sunnhordland i det nye fylket, meiner varaordførar i Stord, Jakob Bjelland. 

Fylkeskommunen jobbar for tida for fullt med strukturane i nye Vestland, som skal vere på plass til 1.1.2020.

På bakgrunn av innspel både frå regionråd, næringsliv, kommunar, lag og foreiningar i Sunnhordland vil fylkestinget i Vestland vedta ein planstrategi som vil synleggjere kva for oppgåver politikarane ønskjer ein skal ha fokus på i vår region.

Næring og samferdsle

Jakob Bjelland meiner at både næringsutvikling og samferdsle er naturlege oppgåver for vår region. Før jul var han i Førde og møtte fylkesadministrasjonen for å fremje Stord og Sunnhordland sine interesser.

– Det er ingen tvil om at tyngdepunktet vil flytte seg nordover, og det er difor viktig å understreke at me må få vår del av nye arbeidsplassar i den nye organiseringa. Me har sterke næringsmiljø og det er viktig at me også få behalde arbeidsplassane på vegkontoret, seier Bjelland.

Han er også oppteken av at sunnhordlandregionen må få støtte frå det nye fylket for sine planar for Hordfast og ferjefri kyststamveg.

- Annonse -

– Ingen grunn til å vere smålåtne når det gjeld tenester og arbeidsplassar som skal leggjast til Sunnhordland i det nye fylket, meiner Bjelland.

Fylkesordførar i Hordaland fylkeskommune, Anne Gine Hestetun, har med seg fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling og komande fylkesrådmann Knut Samdal når dei kjem til Stord 29. april for å høyre kva vår region ønskjer seg. Foto: Hordaland fylkeskommune

– Usedvanleg viktig region

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun seier til Stord24 at ho ikkje har fasiten enno for korleis desse arbeidsplassane vert fordelt. Ho oppmodar dei som har meiningar om Sunnhordlands representasjon i nyefylket om å ta del i den opne høyringa 29. april i konsertsalen på Stord vidaregåande skule, Saghaugen.

– Men det er ingen tvil om at Sunnhordland er ein usedvanleg viktig region, og me har god kontakt og samhandling med ulike miljø i Stord og Fitjar, næringsmiljø og klynger som er flinke til å markere seg.

Når det gjeld satsinga på samferdsle kan ho ikkje forskottere noko, men viser til vedtak som alt er gjort i Hordaland fylkesting, og som Sunnhordland er ein del av.

– Eg gler meg til å kome til Stord og håpar mange nyttar sjansen til å engasjere seg og kome med spørsmål og innspel på det opne møtet. Innspel som vil bli registrert og blir ein del av grunnlaget me skal ta avgjerder på, seier Hestetun.

Eige geografisk lag i Sunnhordland

Prosjektleiar for Vestland fylke, Rune Haugsdal, meiner at også Sunnhordland vil bli høyrt i oppbygginga av det nye fylket. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Rune Haugsdal, komande fylkesrådmann i Vestland, fortel at så langt er det tilsett sju fylkesdirektørar, tre i Sogn og Fjordane og fire i Hordaland. Den ytterlegare fordelinga av oppgåver vil bli basert på råd frå politikarane i regionen. Vidare geografisk fordeling av funksjonar og bemanning av dei, vil bli klart innan 1. mars og 1. mai.

– I tillegg til den organiseringa som no blir avklart, vi vil setje saman geografiske lag som skal jobbe med dei ulike regionane i den nye fylkeskommunen. Vi ser for oss mellom anna eit eige lag i Sunnhordland. Laga vil bli sett saman med den kompetansen det er behov for, ut frå kva politikarane vil prioritere i den aktuelle regionen, seier Haugsdal.

Dei politiske prioriteringane og samansetjinga av laga er klar når den regionale planstrategien er vedteken, altså i 2020.

- Annonse -