Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) er kritisk til at kommunen bandlegg Ritland-tomta i sentrum utan at noko skjer. Planane om kollektivterminal (illustrasjonen) er det ingen som veit kva tid vil bli realisert. Foto/ill.: Stord kommune/Statens Vegvesen
- Annonse -

DEBATT: I staden for å delta i ein reell debatt om Miljøgata, veljer Statens Vegvesen heller å bruka hersketeknikkar ved å ty til personangrep, skriv Jakob Bjelland.

Av: Jakob Bjelland
varaordførar, Stord Senterparti

Som politikar i Stord kommune ynskjer eg eit godt samarbeid med statens vegvesen. Men eit samarbeid føreset nettopp at det er vilje på begge sider til dialog og respekt for kvarandre sine syn.

Når kommunestyret skal vedta ein reguleringsplan for sentrum – Miljøgata – er det politikarane i kommunestyret si plikt å ta høyringsrunden til innbyggjarar, næringsliv og andre interesserte på alvor, og gjera endringar basert på saka som er lagt fram og kommentarane som kjem inn.

Stenginga av Osen eit tema det kom svært mange godt grunngjevne innspel på, særskilt frå dei næringsdrivande i sentrum. Difor valgte eit så godt som samla kommunestyre å imøtekoma ynskjet om å halda utkøyringa open.

Staten Vegvesen hevdar i Stord24 at eg tek mannen i staden for ballen. Lengre frå sanninga er det knapt mogleg å koma. Det er ei stor utfordring for lokaldemokratiet at me ser ei utvikling der dei folkevalgte vert fråtekne sjansen til å fungera som innbyggjarane sine ombudsmenn, og i staden skal styrast til å fremja og vedta byråkratiet sitt syn.

- Annonse -

Eg er djupt skeptisk til denne utviklinga i retning byråkratistyre og kritiserte dette frå talarstolen i kommunestyret. At Statens Vegvesen ikkje ynskjer ein reell debatt om denne problemstillinga, men heller velgjer å bruka hersketeknikkar ved å ty til personangrep, får ein tolka som ein vil.

I saka om Miljøgata hadde Statens Vegvesen laga planen og hatt uavgrensa høve til å argumentera for sine syn. At stenging av Osen var eit problem for mange var godt kjent og breitt omtala i saka.

Når då Statens Vegvesen dagen før planen skal vedtakast skriv brev med trugslar om følgjene dersom politikarane lyttar til innbyggjarane, syner dette manglande respekt for prosessen med høyringar, innbyggjarinnspel, innbyggjarengasjement og ikkje minst for lokaldemokratiet.

Så er det slik at Stord kommune og Statens Vegvesen har eit sams mål om å få til betre og tryggare trafikkløysingar for alle trafikantar på Stord. Men der Statens Vegvesen ikkje ser grunn til å velgja andre løysingar når dei kan velgja Rolls Royce, må lokalpolitikarane omsynta at det til slutt er innbyggjarane som må betala ein stor del av oppgraderingane gjennom bompengar.

Og dersom ein ikkje tek innbyggjarane sine innspel på alvor når ein lagar planane, kan følgjene diverre verta at motstanden vert så stor at det ikkje vert noko av dei mange gode prosjekta for gåande, syklande og køyrande som ligg i Stordpakken.

  • Delta i debatten på Stord24.no: send innlegg til redaksjonen@stord24.no