"Hjarterommet" på den nye skulen var føreslått fjerna. No er rådmannen innstilt på å ha det med, ein noko mindre utgåve.. Teikning: Vis-a-vis Arkitekter
- Annonse -

Idrettslaget ønskjer å bidra til at det vert bygd basishall, 25 meters basseng og klatrehall knytt til nye Nysæter ungdomsskule.

– Me synest dete er synd at prosjektet no får mest merksemd for dei moglege innsparingane. IL Solid ønskjer difor å bidra økonomisk til at Nysæter ungdomsskule vert realisert med basishall, basseng på 25 meter og klatrehall, skriv leiar i IL Solid, Karl Olav Gravdal.

Klubben kjem til å føreslå å setje av to millionar kroner frå hovudlaget sine oppstarta midlar, som skal bli vedteke på årsmøtet i slutten av mars.

– Me er også villige til å bruke midlar frå undergruppene (hovudsakleg fotballguppa), samt låneopptak, så lenge me ser at prosjektet vert utforma i samsvar med våre ønskjer, skriv Gravdal.

Forpliktar seg til fem millionar

Til saman ønskjer IL Solid å bruke totalt fem millionar kroner på idrettsanlegga.

– Sjølv om me i første omgang berre garanterer for to millionar ønskjer me allereie i
dag å forplikte oss til å prøve å bidra med totalt fem millionar før prosjektet står
ferdig.

- Annonse -
- Annonse -

Gravdal viser til at tradisjonelle idretter som fotball og handball ikkje lenger klarar å engasjere like mange som før.

– Difor er det viktig å få bygd eit anlegg som tek omsyn til breiddeidrett, lågterskeltilbod og nye, alternative aktivitetsformer, slik at me kan tilby attraktive tilbod for flest mogleg.

- Annonse -

Eit idrettsanlegg, kombinert med bibliotek, musikk- , dans- og kulturareal, samla saman rundt eit flott hjarterom, vil gje oss nettopp dette, eit anlegg for framtida der me er godt rusta til å behalde fleire av dagens born og unge i aktivitet i åra som kjem.

Prosjektgruppa for Nysæter ungdomsskule er no i ferd med å finne kostnadsreduserande tiltak for den nye skulen. Eit arbeid som skal halde fram mot sommaren.

– Kan ikkje gape over for mykje

Leiar i oppvekst- og utdanning-komiteen, Torbjørn Brosvik (KrF), er rosar IL Solid for engasjementet, men tør ikkje love at det vil gjere noko forskjell.

– Eg er veldeig nøgd med at Nysæter-prosjektet blir jobba godt med heile vegen. Det er klart at det viktigaste er å få ein fin og skikkeleg skule. Så har eg forståing for at lokalmiljøet ønskjer å få til så mykje som mogleg. Men her har me eit ansvar for å ikkje gape over meir enn ein klarar å bygge.

– Ser du på det som realistisk å få til 25 meters basseng og klatrehall?

– Eg kan ikkje seie her og no kva som er realistisk eller ikkje. Det må prosjektgruppa først vurdere, og så kjem det fram til politisk handsaming etterpå.