Litlabø barnehage blir nedlagt til neste haust. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: Å leggje ned barnehagen på Litlabø vil føre til at stadig fleire barnehageplassar forsvinn frå bydelen Sagvåg/Litlabø, sjølv om det er her det vert fødd flest ungar, skriv Kristina Nicholls.

Av: Kristina Nicholls, leiar i foreldreutvalet ved Litlabø barnehage

I følgje barnehageplanen om folkehelseperspektivet, skal barnehagen vera ein viktig arena for å fremja helse og ei jamnare fordeling av helse.

Eit vilkår er at barnehagen er tilgjengeleg og likeverdig for alle innbyggjarar, uavhengig av funksjon, økonomi, utdanning, livssituasjon, etnisitet og kultur. For tilflyttarar og andre med lite nettverk, kan barnehagen vera ein viktig møteplass. Ved å tilby barnehageplass i nærområdet kan ein fremja lokal tilhøyre og nettverksbygging mellom familiane. 

Blir avdeling Litlabø nedlagt, vil ikkje desse måla i frå folkehelselova bli fulgt opp. Tap av barnehageplassar i nærmiljøet vil også få konsekvensar for skulekrinsen vår. Ved å ha barnehage i nærmiljøet vårt, kan skulen nyttast som ein arena der borna kan bli kjend med lokalet, staden og området, slik at overgongen frå barnehage til skule kan gje borna våre meir tryggleik til å tre inn i ein ny og viktig fase.

Møtestadar

- Annonse -

Barnehagar og skular er blant dei viktigaste møteplassabe for småbarnsfamiliar. Foreldre og born har svart at barnehagen er viktig som leikeplass etter stengetid, og møteplass for foreldre. Dei fleste som går i avdeling Litlabø bur nært på barnehagen. Under generelle tiltak mot heile kommunen kjem punktet skule og barnehage i nærmiljøet, og det syns me er verdt å halde på.

Vidare i kommunedelplan barnehage 2015-2025 står det i punkt 4.1:

Sagvåg/Litlabø (Sagvåg, Vikanes, Tjødnalio og Valvatna) er det området i kommunen som har færrast barnehageplassar i høve førespurnad. Ved hovudopptaket i 2014 fekk 40 barn, som var søkt inn i barnehagar i dette området, barnehagetilbod i eit anna område. Det området bør difor prioriterast ved vidare utbygging av barnehageplassar.

Kvifor skal ein då leggja ned avdeling Litlabø før det er komen ny barnehage med kapasitet til å ta i mot dei borna som treng plass i nærmiljøet?

Flest ungar i Sagvåg/Litlabø

I følgje leiande helsesøster i Stord kommune, Sigrun Helland, er det til no (10.nov-17)
fødd 58 born i
området Sagvåg/Litlabø med aktiv journal, medan det vart fødd totalt 63
born i år 2016.

Langeland distrikt vart det i 2016 fødd 52 born, medan det til no er fødd totalt 57 born. Leirvik distrikt vart det i 2016 fødd 43 born, medan det til no er fødd 42 born. I Nordbygdo vart det i 2016 fødd 81 born, medan det til no er fødd 50 born.

Dette viser at antal fødde born med aktiv journal ikkje har gått ned i området Sagvåg/Litlabø, og at det trengs barnehageplassar i området.

Per dags dato er det totalt 247 barnehageplassar i Sagvåg/Litlabø-området, totalt 580
barnehageplassar i Langeland/Leirvik-området, og totalt 319 barnehageplassar i
Nordbygdo.

Dersom rådmannen sitt forslag blir vedteke, vil Sagvåg/Litlabø ha 355 færre barnehageplassar enn Leirvik/Langeland, og 94 færre plassar enn Nordbygdo.
Blir avdeling Litlabø nedlagt mister Sagvåg/Litlabø 22 plassar.

Ungane som allereie går i barnehagen blir flytta til avdeling Sagvåg, men det vil seie at færre born får plass i nærområdet sitt, då den avdelingen ikkje kan ta inn så mange nye born hausten -18.

Alle barnehagane i bydelen er fulle, så plassane blir difor flytta ut av bydelen, slik som i 2014.

Fantastisk naturområde

Avdeling Litlabø ligg i eit fantastisk nærområde, der ein har tilgong til vatn, skog, fjell og elv. Ein kjem tett inn på naturen og dyra som lev i området. Sjølve barnehagen er plassert på ei tomt der borna verkeleg får oppleva og meistra risikofylt leik gjennom kroppslege
utfordringar. Borna får koma tett innpå dyrelivet og bli kjend med dei, ikkje berre gjennom
bøker og bilete, men faktisk gjennom møte med kvarandre i naturlege omgivnadar, nemleg
skogane og fjella som ligg rundt barnehagen.

Personalet har også sine oppgåver dei skal gjennomføra. Dei skal leggja til rette for mangfold av naturopplevingar og ta i bruk naturen. Dei skal også passa på at borna får nok variert og utfordrande røyrslemiljø, sanseopplevingar og kroppsleg leik både ute og
inne.

Dette er personalet ved avdeling Litlabø gode til å få til. Dei er ute på turar, borna får sjå både levande og døde dyr, og får kjenna på kjensler ein kan oppleva i samband med dette.
Personalet kan spela på naturen og forklara kjensler ein kan oppleva gjennom, vind, lukter, temperatur, dyr, men også menneske ein treff på.

Borna får gå i ulike terreng gjennom turane sine, gjennom den lokale lysløypa, dei får oppleva skogsturar, vandring over bruer og elver, små fjellturar og så vidare.

Lokalhistorie

Vidare skal barnehagen bidra med å inkludera lokalhistorie og lokale tradisjonar. Personalet skal inkludera nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktivitetar. Dette gjennomfører personalet ved avdeling Litlabø ofte. Dei tek til dømes med seg borna opp i gruveområdet som barnehagen er tett nabo med. Borna får koma inn i gruvene, lærer historie bak gruvetårnet, toget som gjekk der, kis osv.

Vidare står det at barnehagen skal bidra med at barnet får utforska ulike landskap, blir kjend med institusjonar og stadar i nærmiljøet og lærer å orientera seg og ferdast trygt.

Personalet skal introdusere borna for personar, stadar og samfunnsinstitusjonar i nærmiljøet for å skapa tilhøyring og hjelpa borna med å orientera seg og ferdast trygt. Her engasjerer personalet ved avdeling Litlabø lokale personar som kan gje borna spanande historier frå sitt nærmiljøet.

Avdeling Litlabø brukar den lokale skulen sin gymsal ca. ein gong i veka. Personalet passar på at borna kjem opp til området medan elevane har friminutt, slik at borna kan helsa på kvarandre. Personalet er med på å skapa tryggleik til både skule, område og borna i mellom.

Avdeling Litlabø har også eit bibliotek som vert tatt i bruk, ofte gjennom planlagde aktivitetar mellom bibliotek og barnehage.

Trygge og omsorgsfulle

Me er alle samd om at barnehagen vår, som no ligg tett opp til nærmiljøet vårt, er ein fantastisk stad å levera borna sine i frå seg på. Me veit og ser at personalet har ei trygg, omsorgsfull, og rett leiing. Me ser at borna våre opplev å bli sett, at dei alle skal føla seg av lik verdi. Me ser at personalet sett grenser og vegleiar borna våre.

Me ser at personalet har ei positiv haldning til borna våre, men også til oss vaksne. Barnehagen sin visjon er å sjå barnet. Og det er akkurat det me som foreldre opplev. Barnet vårt blir sett.

Kvifor skal denne avdeling leggjast ned når ein finn så mykje positivt både med barnehagen si oppgåve, personalet si oppgåve, men også opplevinga som me foreldre sitt med?

Store delar av rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver inneheld dette. Kommunen har ein barnehage som er med på å fylgja dei forskriftene og rammene som er satt. Kvifor vel de då å fjerna denne flotte staden for borna våre?

Dette innlegget vart lest opp i den opne høyringa ai oppvekst- og utdanningskomiteen.

- Annonse -