- Annonse -

Presis klokka ni måndag morgon ringte banksjef Dag Sandstå og styreleiar Leif Magne Hovland med børsbjella, som markerer ein historisk dag for den over 150 år gamle lokalbanken.

Tysnes Sparebank er no notert på marknadsplassen Merkur Market, som er ein del av Oslo Børs. Her er det allerede tre andre bankar som er noterte.

– Det er med stor glede me når denne mileseteinen med børsnotering, seier ein nøgd styreleiar Leif Magne Hovland.

– At banken no er notert på Merkur Market under Oslo Børs er ein stor fordel både for banken og for eigarar av eigenkapitalbevis, seier banksjef Dag Sandstå.

Auka eigenkapital

Han fortel at interessa for Tysnes Sparebank er stor blant investorar, og at banken har hatt tre kapitalutvidingar den siste tida.

Etter aksjeemisjonen i haust har lokalbanken på Tysnes, som har ekspandert kraftig til siste åra til å bli ein regional bank, fått 110 millionar kroner i eigenkapital.

- Annonse -

Blant dei minste

Børsnoteringa gjer at kjøp og sal av aksjar eller eigenkapitalbevis blir enklare og meir effektivt for banken. Tysnes Sparebank blir no ein av dei aller minste selskapene på Oslo Børs.

– Dette viser at det er mogeleg også for dei mindre bankane i Noreg å delta i effektive marknads-plassar som Oslo Børs har, skreiv banken i ei melding tidlegare i haust.

Børsnoteringa vert feira med kake på kontora banken har i Sunnhordland og Hardanger.

Tysnes Sparebank er no det andre selskapet med hovudkontor i Sunnhordland som er notert på Oslo Børs, i tillegg til Eidesvik Offshore på Bømlo.