Professor Magne Espeland er sterkt kritisk til at forskingssenteret CASE på Stord vert lagt ned. Foto: HVL
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

CASE-senteret, som forskar på kreativitet i utdanninga, har fått fått mange titals millionar i forskingsmidlar dei siste ti åra. Neste år vert det avvikla.

Styret i Høgskulen på Vestlandet vedtok i førre styremøte ei omorganisering av forskingssenteret. Det medfører at tre forskingssenter vert lagt ned. Eitt av dei på Campus Rommetveit.

Det er forskingssenteret Centre of Creativities, Arts and Science in Education (CASE) som er bestemt avvikla frå 2020.

– Heilt feil å legge det ned

Senteret er leia av Magne Espeland, som er professor i musikk og utdanning på Stord. Han er sterkt kritisk til avgjersla om nedlegging.

– CASE-senteret har vore ein stor suksess som har fått veldig mykje forskingsmidlar. Eg har overfor styret og andre hevda at det vil vere heilt feil å legge ned ei verksemd som går så bra og skaffar høgskulen store inntekter, seier Espeland.

Han fortel at styret ikkje var samstemne i avgjersla, og at det er stor motstand i deler av høgskulemiljøet.

- Annonse -

– Sjølv er eg sterkt ueinig i det som har skjedd her.

Kritiserer leiinga i HVL

Nettavisa Khrono har tidlegare skrive om stor misnøgde blant tilsette i HVL etter at dei fire tidlegare høgskulane blei fusjonert saman. Espeland meiner denne nedlegginga er eit døme på mykje som går gale.

– Dette er noko me også såg i den førre fusjonen på 90-talet. Det som fungerer og som er bygd opp vert slått ned, i staden for å halde på og stimulere det som har gitt gode resultat. Dette er noko som kan verke demotiverande for forskingsmiljøet på Stord, seier Espeland.

Espeland er kritisk til at Høgskulen på Vestlandet har for lite engasjement for å bygge opp dei enkelte campusane.

– Dei som styrer fusjonen bygger organisasjonen frå toppen av i staden for å bygge den nedanfrå. Det regionale blir alt for lite ivareteke i fusjonen. Inntrykket mitt er at me har ein veldig fragmentert leiarstruktur, som skapar store problem med å sjå heilskapen på campusane. Det skapar store problem.

Stor usemje blant dei tilsette

Han får støtte frå førsteamanuensis i musikkpedagogikk, Kari Mette Holdhus, som er knytt til CASE-senteret som forskar. Ho fortel at avviklinga vil skape praktiske utfordringar med forskingsarbeidet dei gjer på Stord.

– Sidan me dagleg arbeider med store erksternt finansierte forskingsoppgåver, så vil dette gjere at me ganske kjapt kan kome i ein vanskeleg situasjon.

Holdhus meiner fleirtalet i styret ikkje har teke høgde for konsekvensane av avgjersla om å legge ned senteret.

– Eg opplever at det akkurat no er til dels fagleg usemje i HVL. Nedlegginga er sikkert gjort på bakgrunn av faglege tankar. Eg trur ikkje det er nokon agenda om å bygge ned Campus Stord. Men ein har nok ikkje sett konsekvensane dette vil ha for forskingsmiljøet på Stord, seier Holdhus.

– Ein har ikkje gitt til tilbod om noko som kan erstatte. Dei nye leiarane i HVL er veldig flinke til å lage strukturar, men dei klarar ikkje heilt å lytte til kva som kan bli konsekvensen.

– Kva fryktar du konsekvensane kan bli?

– Eg må jo ha tillit til at leiinga har ei forståing for at dei treng oss, og at det vil bli etablert noko som er minst like godt. Min strategi er å få halda fram med arbeidet i ein eller annan from. Worst Case er at oppgåvene våre ikkje lenger vil bli utført. Det ville i så fall vere veldig rart for ein høgskule som aspirerer til å bli universitet og som treng å få inn forskinsmidlar. Då bør ein lytte til dei som faktisk klarar å skaffe mykje midlar, slik me har klart.

Ingen oppseiingar

Det var innstilt på at CASE-senteret skulle umiddelbart leggast ned. Men styret gjekk med på å utsetje avviklinga til utgangen av 2020.

– Aktiviteten vil halde fram ut 2020. Poenget med strukturendringa er å kople saman fagmiljøa. Ein vil samordne aktiviteten på institusjonen. Då opprettar ein felles senter etter prinsippa som styrt har lagt, fortel prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved HVL.

Ho understreker at nedlegginga ikkje vil føre til oppseiingar.

– Det er ikkje sånn at arbeidsplassar vert lagt ned eller forsvinn. Dette er berre ein reorganisering av arbeidet. Dette treng ikkje bety ei nedbygging av forskingsmiljøet på Stord.

- Annonse -