Her blir det fotklinikk og frisørsalong. Dagleg leiar i Sunnhordland Eiendomsinvest, Svein Hatlevik, har dessutan søkt om løyve til å bygge studentleiligheitar i andre etasje. Foto: Google Maps
- Annonse -

Men først må det søkjast om dispensasjon.

Sunnhordland Eiendomsinvest AS har søkt om bruksendring for 2. etasje i næringsbygget i Borggata 32, der mellom anna Reisebyrået Stord haldt til før dei flytta til Meierikvarteret.

I dag er andre etasjen regulert til næring. No søkjer eigedomsselskapet om bruksendring for å få på plass sju leilegheiter på om lag 50 kvadratmeter. Leilegheitane er spesielt retta mot studentar.

Om søknaden går gjennom har Stord kommune førebels ikkje teke stilling til, men under førehandskonferansen vert det slått fast at kravet til privat og felles uteopphaldsareal ikkje vil bli innfridd. Her må det dermed søkjast dispensasjon.

Også tilbake i 2006 hadde eigaren eit ønskje om å bygge leilegheiter i etasjen. Det var då søkt om å få bygd balkongar på bygget. Men dette vart ikkje godkjent av kommunen, på bakgrunn av det ikkje ville harmonere med eksisterande fasadar i Borggata.

- Annonse -

I denne runden er det ikkje søkt om fasadeendringar.

- Annonse -
- Annonse -

– Bygningsmynde vil ta stilling til saka utifrå søknadsgrunnlaget, og det vil verta avgjort seinare om søknaden kan handsamast delegert eller leggjast fram for utval for plan og utvikling, skriv Stord kommune.

Skisse over ein av dei sju leilegheita: Skisse: Herre Arkitektur