F.v.: Stein Stendahl, Olav Fjell, ordførar Gaute Straume Epland og Johnny Berge Olsen. Foto: Malin Langøy Aarbø
- Annonse -

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo.

– Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne det unike området me har på denne sida av øya. Det gjeld både vern av dei verdiane som finns i det verna området, naturreservatet, og nede i båthamna vår.

Dette seier Stein Stendahl, styremedlem i Rommetveit båtlag og leiar for aksjonsgruppa.

Saman med Johnny Berge Olsen og Olav Fjell, møtte han i dag opp på Rådhuset for å overrekke dei 1976 underskriftene som er samla inn til ordføraren, i protest mot eit nytt ferjestø i Sævarhagen.

Vil heller ha Jektevik

Førebels er det fremma forslag om tre alternativ for nytt ferjestø, som kan bidra til å korte ned reiseavstanden mellom Stord og Kvinnherad. Blant desse er Sævarhagsvikjo blitt tilrådd som ei aktuell plassering.

Aksjonsgruppa meiner dette er ein dårleg idé, og stiller seg heller bak følgjande forslag:

- Annonse -

«1900 underskrivarar, som er 10% av innbyggjarane i Stord kommune, ber kommunestyret og andre beslutningstakarar om å leggje vekk planane om bygging av nytt ferjestø i Sævarhagen, og i staden byggje eksisterande ferjestø i Jektevik»

Bak underskriftskampanjen står barnehagane i distriktet, velforeiningar og brukarane av området.

Lang prosess

Tidlegare har det kome fram at eit nytt ferjestø på Stord vil koste opp i mot ein halv milliard kroner. Anleggskostnadane er foreslått finansiert med ferjeavløysingsmidlar frå regjeringa.

Blant dei andre aktuelle alternativa som den interkommunale prosjektgruppa har peika på, er Jektevik – Sunde og Valevågen – Sunde også aktuelle alternativ.

Eit endeleg vedtak vil ikkje kome før Statens Vegvesen har utarbeidda ein rapport om dei aktuelle alternativa. Det vil dermed ta minst eitt år før politikarane skal ta endeleg stilling til saka.

- Annonse -